ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: პროდუქტები
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
პროდუქტები

მაკროეკონომიკური სტატისტიკა

ძირითადი პროდუქტი
 
 • მთლიანი გამოშვება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • შუალედური მოხმარება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • მთლიანი შიდა პროდუქტი ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • მთლიანი შიდა პროდუქტი მუდმივ, 2003 წლის ფასებში;
 • მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ინდექსები (რეალური, ჯაჭვური, კუმულაციური), წინა წლის შესაბამისი პერიოდი = 100;
 • მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • შემოსავლების ფორმირების ანგარიში;
 • მთლიანი ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები;
 • მთლიანი დამატებული ღირებულების განაწილება ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • ტერიტორიული ერთეულების მიერ შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულება ეკონომიკუირ საქმიანობის სახეების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში;
 • რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები (15/15, 19/27 და 45/67 საქმიანობის სახისა და პროდუქტის მიხედვით);
 • დაუკვირვებადი ეკონომიკის წილი ქვეყნის მთლიან გამოშვებაში, საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • შრომის მწარმოებლურობა, მიმდინარე და მუდმივ, 2003 წლის ფასებში;
 • საწარმოო ინდექსები;
 • სეზონური შესწორებები.


საგარეო სექტორის სტატისტიკა

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა
 
 • ქვეყნების მიხედვით;
 • ქვეყანათა ჯგუფების მიხედვით;
 • სასაქონლო პოზიციების ჭრილში ჰარმონიზირებული სისტემის (HS) კლასიფიკაციის მიხედვით;
 • ტრანსპორტირების სახეობების მიხედვით (1995 - 2010 წწ; 2016 წლიდან დღემდე);
 • ექსპორტიორების და იმპორტიორების ნუსხა;
 • საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (სვსკ-SITC) სექციების მიხედვით;
 • ფართო ეკონომიკური კატეგორიების (BEC) მიხედვით;
 • ეკონომიკური საქმიანობის სახეების (NACE Rev. 2) მიხედვით;
 • მოვაჭრე სუბიექტების ზომის მიხედვით.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
 • ქვეყნების მიხედვით;
 • ეკონომიკის სექტორების მიხედვით (2007 წლიდან);
 • ინფორმაციის წყაროების მიხედვით (2007 წლიდან);
 • საქართველოს რეგიონების მიხედვით (2009 წლიდან);
 • კომპონენტების მიხედვით (2013 წლიდან);
 • პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მდგომარეობა (ინტეგრირებული ფორმატი).

 

ბიზნეს სტატისტიკა

ძირითადი პროდუქტი

 • გამოკვლეულ საწარმოთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • ბრუნვის მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • გამოშვებული პროდუქციის მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • დამატებული ღირებულების მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • შუალედური მოხმარების მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • დაქირავებულთა საშუალო რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • საქონლისა და მომსახურების ყიდვები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • შრომითი დანახარჯები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • შრომის საშუალოთვიური ანაზღურება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • წარმოებისა და რეალიზაციის ხარჯები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • ფიქსირებული აქტივები (ძირითადი კაპიტალი) ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • საწარმოთა ფინანსური შედეგი (მოგება, ზარალი) ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • შრომის მწარმოებლურობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • კაპიტალმწარმოებლურობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • კაპიტალაღჭურვილობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, რეგიონების, საწარმოთა საკუთრების ფორმების, ზომისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით;
 • სამრეწველო პროდუქციის წარმოება ნატურალურ გამოსახულებაში.

ენერგეტიკა

 • საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი;
 • ენერგორესურსების წარმოება, მიწოდება და მოხმარება ენერგიის სახეების მიხედვით დარგობრივ ჭრილში.
ტრანსპორტი

 • ტვირთის გადატანა, და ტვირთბრუნვა საერთო სარგებლობის ტრანსპორტის სახეების მიხედვით;
 • მგზავრთა გადაყვანა და, მგზავრთბრუნვა საერთო სარგებლობის ტრანსპორტის სახეების მიხედვით;
 • საავტომობილო პარკი (რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობა სახეების (სატვირთო, სამგზავრო, სპეციალური დანიშნულების, მსუბუქი) მიხედვით);
 • საერთო სარგებლობის მიმოსვლის გზების სიგრძე სახეების მიხედვით.
კავშირგაბმულობა
 • სატელეფონო სადგურების (ქვესადგურების) რაოდენობა;
 • სატელეფონო ქსელის აბონენტების რაოდენობა;
 • ფიჭური კავშირის აქტიურ აბონენტთა რაოდენობა.
ბიზნეს რეგისტრი

 • რეგისტრირებულ სუბიექტთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახე­ების, რეგიონების, საკუთრების ფორმებისა და ორგანი­ზაციულ-სამარ­თლებ­რივი ფორმების მიხედვით;
 • რეგისტრირებულ სუბიექტთა რაოდენობა პარტნიორი ქვეყნების მიხედვით;
 • ცალკეული საწარმოს შესახებ: დასახელება, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, ხელმძღვანელის სახელი და გვარი, საკონტაქტო ტელეფონები, საკუთრების ფორმა, იურიდიული და ფაქტიური მისამართი, ეკონომიკური საქმიანობის სახე, რეგისტრაციის თარიღი, დამფუძნებლები, პარტნიორი ქვეყანა, საწარმოს სტატუსი, მისი დემოგრაფიული მონაცემები (ისტორია) და ა. შ.

არაკომერციული ორგანიზაციები

 • არაკომერციული ორგანიზაციების ბრუნვის მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • არაკომერციული ორგანიზაციების პროდუქციის გამოშვება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • არაკომერციულ ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • არაკომერციულ ორგანიზაციებში დაქირავებულ პირთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • შრომის საშუალოთვიური ანაზღურება არაკომერციულ ორგანიზაციებში.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბრუნვის მოცულობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირების პროდუქციის გამოშვება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირებში დაქირავებულ პირთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით;
 • შრომის საშუალოთვიური ანაზღურება საჯარო სამართლის იურიდიული პირებში.
ბაზრები და ბაზრობები

 • ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების რაოდენობა საკუთრებისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით რეგიონულ ჭრილში;
 • ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების მიერ დაკავებული ფართობი (ათასი კვ. მ.), სავაჭრო ადგილების რაოდენობა (ერთეული) და გამყიდველთა რაოდენობა საშუალოდ ერთ დღეში რეგიონულ ჭრილში;
 • ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების საფინანსო მაჩვენებლები რეგიონულ ჭრილში;
 • დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებულ საწარმოებში რეგიონულ ჭრილში.
სასტუმროები

 • სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით, საკუთრების ფორმების მიხედვით, ექსპლუატაციაში შესვლის წელის მიხედვით, სართულების რაოდენობის მიხედვით, საერთო ფართობის მიხედვით რეგიონულ ჭრილში;
 • სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში ნომრების და ადგილების რაოდენობა რეგიონულ ჭრილში;
 • სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში დასაქმებულთა და დაქირავებულთა რაოდენობა რეგიონულ ჭრილში;
 • სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების შემოსავლები და ხარჯები;
 • სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების სტუმართა (მათ შორის არარეზიდენტთა) განაწილება ქვეყნებისა და ჩამოსვლის მიზნების (რეკრიაცია, საქმიანი ვიზიტი, მკურნალობა და ა. შ.) მიხედვით, რეგიონულ ჭრილში;
 • სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულების ადგილობრივი ერთეულების რაოდენობა რეგიონულ ჭრილში.
მშენებლობაზე გაცემული ნებართვები და დამთავრებული ობიექტები

 • მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა შენობის ტიპების მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში;
 • მშენებლობაზე გაცემული ნებართვები შენობის ფართობისა და ტიპების მიხედვით, რეგიონალურ ჭრილში;
 • დამთავრებული ობიექტების რაოდენობა შენობის ტიპების მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში;
 • დამთავრებული ობიექტები შენობის ფართობისა და ტიპების მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში.
არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები

 • მონაცემები არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ.
საფოსტო და საკურიერო საქმიანობა

 • საფოსტო და საკურიერო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები;
 • დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა;
 • საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების მიერ განხორციელებული გზავნილების რაოდენობა.
საწარმოთა ინოვაციური აქტივობა

 • მონაცემები საწარმოებში განხორციელებული ინოვაციების შესახებ.
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში

 • მონაცემები საწარმოებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მდგომარეობის შესახებ.
სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობები და ელევატორები

 • სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობების და ელევატორების საქმიანობის ამსახველი ძირითადი მაჩვენებლები ღირებულებით და ნატურალურ გამოსახულებაში.


სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა


 • ერთწლიანი კულტურების (საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, საშემოდგომო და საგაზაფხულო ქერი, შვრია, მზესუმზირა, სიმინდი, ლობიო, კარტოფილი, ბაღჩეული, ბოსტნეული, ერთწლიანი ბალახები, მრავალწლიანი ბალახები) ნათესი ფართობი, აღებული ფართობი, წარმოება და საშუალო მოსავლიანობა ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის ცალკეული სახეობების (კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო და ბროკოლი, ისპანახი, მწვანილი, პომიდორი, კიტრი, მწვანე ლობიო, ბადრიჯანი, წიწაკა, ჭარხალი, სტაფილო, ხახვი ბოლქვად, ნიორი, საზამთრო, ნესვი, გოგრა) წარმოება ქვეყნის დონეზე, ძირითადი კულტურების (კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო და ბროკოლი, მწვანილი, პომიდორი, კიტრი, მწვანე ლობიო, წიწაკა, ხახვი ბოლქვად, ნიორი, საზამთრო, ნესვი) წარმოება რეგიონების მიხედვით, ასევე, ზოგიერთი სახეობის წმინდა ნათესი ფართობი, აღებული ფართობი და საშუალო მოსავლიანობა ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • მრავალწლოვანი კულტურების (ვაშლი, მსხალი, კომში, ქლიავი, ჭანჭური და ღოღნაშო, ბალი და ალუბალი, გარგარი და ჭერამი, ატამი და ვაშლატამა, ტყემალი და ალუჩა, კაკალი, თხილი, ხურმა და კარალიოკი, ლეღვი, ფეიხოა, კივი, ბროწეული, მუშმალა, თუთა, წყავი, მარწყვი და ხენდრო, ჟოლო, თეთრი და შავი ყურძენი, მანდარინი, ფორთოხალი, ლიმონი, ჩაის ფოთოლი) წარმოება ქვეყნის დონეზე. ასევე, ძირითადი მრავალწლოვანი კულტურების (ვაშლი, მსხალი, ქლიავი, ჭანჭური და ღოღნაშო, ბალი და ალუბალი, ატამი და ვაშლატამა, ტყემალი და ალუჩა, კაკალი, თხილი, ხურმა და კარალიოკი, თეთრი და შავი ყურძენი, მანდარინი, ფორთოხალი, ლიმონი, ჩაის ფოთოლი) წარმოება რეგიონების მიხედვით;
 • პირუტყვისა და ფრინველის (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (ასაკის მიხედვით), ფური და ფურკამეჩი, ღორი, დედა ღორი, ცხვარი, დედა ცხვარი, თხა, დედა თხა, ყველა სახის ფრინველი, ქათამი, ინდაური, იხვი და ბატი) სულადობა/რაოდენობა, ასევე ფუტკრის ოჯახის რაოდენობა ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • მეცხოველეობის პროდუქციის (ხორცი სულ, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი, ღორის ხორცი, ცხვრისა და თხის ხორცი, ყველა სახის ფრინველის ხორცი, ქათმის ხორცი, ინდაურის ხორცი, იხვისა და ბატის ხორცი, რძე სულ, ფურისა და ფურკამეჩის რძე, ცხვრისა და თხის რძე, კვერცხი, მატყლი, თაფლი) წარმოება ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • ფურისა და ფურკამეჩის საშუალო წველადობა ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • პირუტყვის (ხბოსა და ზაქის, გოჭის, თიკნისა და ბატკნის) ნამატი მთლიანად და საშუალოდ ას დედა პირუტყვზე ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • პირუტყვისა და ფრინველის (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორის, ცხვრისა და თხის, ყველა სახის ფრინველის) დაცემა ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • სასოფლო მეურნეობების მიერ გამოყენებული მინერალური სასუქები და ნაკელი, მინერალური სასუქებით და ნაკელით განოყიერებული ერთწლიანი და მრავალწლოვანი კულტურების ფართობი, პესტიციდებით დამუშავებული ერთწლიანი და მრავალწლოვანი კულტურების ფართობი;
 • ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ფასები (ფასები ფერმის კართან) ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • სასურსათო ბალანსები და თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტები (ხორბალი, სიმინდი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ყურძენი, ხორცი, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი, ღორის ხორცი, ცხვრისა და თხის ხორცი, ფრინველის ხორცი, რძე და რძის პროდუქტები, კვერცხი).


გარემოს სტატისტიკა


 • საქართველოს ტყის ფონდი, ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • ტყით დაფარული ფართობი, ქვეყნის დონეზე;
 • ეროვნულ სატყეო სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა;
 • ეროვნული სატყეო სააგენტოს საოპერაციო დანახარჯები;
 • ტყის თესვა, დარგვა და ბუნებრივი განახლებისათვის ხელშეწყობა, ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • ტყის ჭრით მიღებული ხე-ტყის მოცულობა, ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • ტყის უკანონო ჭრა, ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • ტყის ხანძარი (შემთხვევათა რაოდენობა, მოცული ფართობი, მიყენებული ზარალი), ქვეყნის დონეზე;
 • დაუმუშავებელი ხე-ტყის იმპორტ-ექსპორტი;
 • საქართველოს დაცული ტერიტორიების სტრუქტურა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით;
 • საქართველოს დაცული ტერიტორიების ფართობი კატეგორიების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 • საქართველოს დაცულ ტერიტორიებში დაცული ცხოველებისა და ფრინველების რაოდენობა სახეობების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 • დანახარჯები დაცული ტერიტორიების შენახვაზე და მომუშავეთა რაოდენობა, ქვეყნის დონეზე;
 • საქართველოს დიდი და საშუალო მდინარეები;
 • საქართველოს ძირითადი ტბები და წყალსაცავები;
 • წყლის აღების, გამოყენებისა და ჩამდინარე წყლის ჩაშვების მაჩვენებლები, ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების გამფრქვევი სტაციონარული წყაროების რაოდენობა, ქვეყნის დონეზე;
 • სტაციონარულ წყაროებში წარმოქნილი, დაჭერილ-გაუვნებელყოფილი და ატმოსფეროში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები, ქვეყნის, რეგიონებისა და ცალკეული ქალაქების დონეზე;
 • სტაციონარულ წყაროებში წარმოქნილი, დაჭერილ-გაუვნებელყოფილი და ატმოსფეროში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები სახეობების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 • ვტოტრანსპორტის მიერ ატმოსფეროში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები სახეობების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 • გეოლოგიური მოვლენების (მეწყერი, ღვარცოფი) ინტენსივობა, ადამიანთა მსხვერპლი და საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული ობიექტები, ქვეყნის დონეზე;
 • სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შემთხვევათა რიცხვი, ქვეყნის დონეზე;
 • მიწის ფონდის განაწილება მიწათმოსარგებლეთა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 • სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნათესი ფართობი, ქვეყნის დონეზე;
 • მეურნეობების სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწა მიწათსარგებლობის ფორმების მიხედვით და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის სტრუქტურა, ქვეყნის დონეზე და რეგიონების მიხედვით;
 • ტყით დაფარული ფართობის განაწილება მერქნიანი სახეობების მიხედვით, ქვეყნის დონეზე;
 

ფასების სტატისტიკა

 • სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100, 2010 წლის საშუალო = 100, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან შედარებით);
 • სამომხმარებლო ფასების დეტალური ინდექსები (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამისი თვე = 100);
 • საბაზო ინფლაცია ( წინა წლის შესაბამისი თვე = 100);
 • სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100, 2010 წლის საშუალო = 100, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან შედარებით);
 • ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100);
 • ექსპორტის ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან შედარებით);
 • იმპორტის ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100);
 • მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100, 2010 წლის საშუალო = 100, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან შედარებით);
 • მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (წინა თვე = 100, წინა წლის შესაბამის თვე = 100, 2010 წლის საშუალო = 100, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან შედარებით);
 • პერსონალური ინფლაციის კალკულატორი;
 • სამომხმარებლო ფასების ინდექსის კალკულატორი.
 

სოციალური სტატისტიკა

შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევა

 • საარსებო მინიმუმი;
 • შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები;
 • სიღარიბის მაჩვენებლები;
 • ელექტროენერგიით და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფა და სასმელი წყლის ძირითადი წყაროები.
განათლება
 
 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები და მათში მოსწავლეთა რიცხოვნობა;
 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა განაწილება კლასების მიხედვით;
 • საჯარო სკოლების მოსწავლეთა განაწილება კლასების მიხედვით;
 • კერძო სკოლების მოსწავლეთა განაწილება კლასების მიხედვით;
 • საჯარო სკოლების მოსწავლეთა რაოდენობა სწავლების საფეხურების მიხედვით;
 • პედაგოგების რაოდენობა საჯარო სკოლებში;
 • მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებმაც მიატოვეს სწავლა სასწავლო წლის დასაწყისისთვის;
 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც სწავლობენ საინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს;
 • სკოლებისა და მოსწავლეთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით;
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებების რიცხოვნობა, რომლებიც ახორციელებენ სტუდენტების მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
 • სტუდენტების რიცხოვნობა საჯარო და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
 • პროფესიული განათლების მაჩვენებლები რეგიონების მიხედვით;
 • პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელი საჯარო და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერსონალი;
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და მათში სტუდენტთა რაოდენობა სწავლების სახეების მიხედვით;
 • სტუდენტთა რიცხოვნობა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროგრამების მიხედვით;
 • სტუდენტთა რიცხოვნობა კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით;
 • უცხოელ სტუდენტთა რიცხოვნობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროგრამების მიხედვით;
 • სტუდენტთა განაწილება ასაკის მიხედვით;
 • მიღება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების სახეების მიხედვით;
 • სტუდენტთა მიღება სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროგრამების მიხედვით;
 • სტუდენტთა მიღება კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროგრამების მიხედვით;
 • კურსდამთავრებულთა რაოდენობა უმაღლესი განათლებით სწავლების სახეების მიხედვით;
 • კურსდამთავრებულთა რაოდენობა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან პროგრამების მიხედვით;
 • კურსდამთავრებულთა რაოდენობა კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან პროგრამების მიხედვით;
 • პროფესორ-მასწავლებელთა რიცხოვნობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
 • სტუდენტთა გაგზავნა საზღვარგარეთ და უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა;
 • სტუდენტთა გაგზავნა საზღვარგარეთ და უცხოელ სტუდენტთა რიცხოვნობა სქესის მიხედვით
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით;
 • დოქტორანტების განაწილება პროგრამების მიხედვით;
 • დოქტორანტების მიღება პროგრამების მიხედვით;
 • დოქტორანტურის კურსდამთავრებულების რაოდენობა პროგრამების მიხედვით;
 • დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელების რაოდენობა.
 • დოქტორანტების განაწილება ასაკის მიხედვით;
 • უცხოელი დოქტორანტების განაწილება ქვეყნების მიხედვით.

კულტურა

 • მასობრივი და უნივერსალური ბიბლიოთეკები;
 • ბიბლიოთეკების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით
 • წიგნების, ჟურნალების და გაზეთების გამოცემა;
 • მუზეუმები;
 • მონაცემები მუზეუმების მუშაობის შესახებ რეგიონების მიხედვით;
 • მუზეუმების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით;
 • მუზეუმებში ექსპონატების რაოდენობა
 • თეატრები;
 • მონაცემები თეატრის მუშაობის შესახებ რეგიონების მიხედვით;
 • თეატრების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით.

სამართლებრივი სტატისტიკა

 • რეგისტრირებული დანაშაულები;
 • მსჯავრდადებულთა რაოდენობა დანაშაულის სახეების მიხედვით;
 • მსჯავრდადებულთა რაოდენობა და სასჯელის ღონისძიებები;
 • არასრულწლოვანი მსჯავრდადებულები ჩადენილი დანაშაულის მიხედვით;
 • რეგისტრირებული ხანძრები;
 • მსჯავრდადებულთა შემადგენლობა;
 • პატიმართა რიცხოვნობა;
 • მონაცემები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და მოძალადეთა რაოდენობის შესახებ სქესობრივ ჭრილში;
 • მონაცემები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და მოძალადეთა რაოდენობის შესახებ ასაკობრივ ჭრილში;
 • დაზარალებულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები;
 • ავტოსაგზაო შემთხვევები.
ჯანდაცვა

 • ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები;
 • ექიმების რიცხოვნობა თანამდებობების მიხედვით;
 • საშუალო სამედიცინო კადრების რიცხოვნობა;
 • აბორტები;
 • მოსახლეობის ავადობა დაავადებათა ძირითადი ჯგუფების მიხედვით;
 • 0-14 წლის ასაკის ბავშვთა ავადობა დაავადებათა ძირითადი ჯგუფების მიხედვით;
 • მოსახლეობის ავადობა ინფექციური დაავადებებით;
 • მოსახლეობის ავადობა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებით;
 • მოსახლეობის ავადობა ტუბერკულოზით;
 • აივ-ით ინფიცირებისა და შიდსით დაავადების შემთხვევათა გავრცელება;
 • მოსახლეობის მომსახურება სასწრაფო დახმარებით.
სოციალური დაცვა

 • მოსახლეობის სოციალური დაცვის ორგანოებში აღრიცხული პენსიონერები კატეგორიების მიხედვით 1995-2006 წლებში;
 • საპენსიო და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა;
 • საპენსიო და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა სქესის და რეგიონების მიხედვით;
 • მონაცემები ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განთავსების შესახებ;
 • მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული და საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა;
 • მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სახლები.

შიდა ტურიზმის სტატისტიკა

 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით;
 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით;
 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება სქესის მიხედვით;
 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა;
 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტებისას გათეული ღამეების საშუალო რაოდენობა;
 • 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების მიერ ვიზიტებისას მონახულებული ადგილების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება რეგიონების მიხედვით;
 • ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება ვიზიტის მიზნის მიხედვით;
 • ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების კმაყოფილების დონის მიხედვით;
 • საშუალო თვიური ხარჯის განაწილება კატეგორიების მიხედვით.
შრომის სტატისტიკა

 • 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით (სქესის, ასაკის, ქალაქ-სოფლის, რეგიონების მიხედვით);
 • ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის (სამუშაო ძალა) რაოდენობა და ეკონომიკური აქტიურობის დონე;
 • დასაქმებულთა (დაქირავებული, თვითდასაქმებული) რაოდენობა და დასაქმების დონე;
 • უმუშევრთა რაოდენობა და უმუშევრობის დონე;
 • მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ (ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობა);
 • დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (საქმიანობის სახეების, სქესის, სამეწარმეო და არასამეწარმეო, სახელმწიფო და არასახელმწიფო სექტორების მიხედვით).
 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებში

 • ინტერნეტით და კომპიუტერით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობები;
 • კომპიუტერისა და ინტერნეტის მომხმარებლები;
 • მოსახლეობის მიერ ინტერნეტისა და კომპიუტერის გამოყენების სიხშირე;
 • მოსახლეობის მიერ ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი მიზნები;
 • მოსახლეობა, ვინც ინტერნეტით შეუკვეთა ან შეიძინა საქონელი ან/და მომსახურება;
 • მოსახლეობის მიერ მობილური მოწყობილობების გამოყენება ინტერნეტთან წვდომისთვის, საცხოვრისის და სამსახურის გარეთ;
 • მოსახლეობის განაწილება ინტერნეტთან და პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტებთან დაკავშირებული აქტივობების რაოდენობის მიხედვით;
 • მობილური ტელეფონის მფლობელები.
 

დემოგრაფია

 • მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების და თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგომარეობით;
 • მოსახლეობის რიცხოვნობა ასაკის და სქესის მიხედვით, 1 იანვრის მდგომარეობით ;
 • მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვ.კმ-ზე რეგიონების მიხედვით;
 • მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა ასაკისა და სქესის მიხედვით ;
 • მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით ;
 • მოსახლეობის მედიანური ასაკი სქესის მიხედვით ;
 • 65 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი (%) მთელ მოსახლეობაში;
 • ასაკზე დამოკიდებულების კოეფიციენტები;
 • ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა რეგიონების და თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით;
 • ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა სქესის მიხედვით და სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობა დაბადებისას;
 • ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა დედის ასაკის მიხედვით;
 • ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა დაბადების რიგითობის მიხედვით ;
 • ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა მშობლების ქორწინებითი მდგომარეობის მიხედვით;
 • ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა თვეების მიხედვით ;
 • შობადობის ზოგადი კოეფიციენტი ;
 • შობადობის ასაკობრივი კოეფიციენტები და შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი;
 • დედის საშუალო ასაკი ბავშვის დაბადებისას;
 • მოსახლეობის აღწარმოების ბრუტო და ნეტო კოეფიციენტები;
 • გარდაცვლილთა რიცხოვნობა რეგიონების და თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით;
 • გარდაცვლილთა რიცხოვნობა ასაკისა და სქესის მიხედვით;
 • 1 წლამდე გარდაცვლილთა რიცხოვნობა ასაკისა და სქესის მიხედვით;
 • გარდაცვლილთა რიცხოვნობა თვეების მიხედვით ;
 • გარდაცვლილთა რიცხოვნობა სქესისა და გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით;
 • მოკვდაობის ზოგადი კოეფიციენტი ;
 • ჩვილ ბავშვთა მოკვდაობის კოეფიციენტი ;
 • მოკვდაობის ცხრილები 5 წლიანი ასაკობრივი ჯგუფებისათვის;
 • სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას სქესის მიხედვით;
 • 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა მოკვდაობის კოეფიციენტი ;
 • ბუნებრივი მატება რეგიონების მიხედვით;
 • ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი ;
 • გარე მიგრაციული სალდო და კოეფიციენტი;
 • იმიგრანტების და ემიგრანტების რიცხოვნობა ასაკის და სქესის მიხედვით;
 • იმიგრანტების და ემიგრანტების რიცხოვნობა სქესისა და მოქალაქეობის მიხედვით;
 • რეგისტრირებულ ქორწინებათა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით;
 • რეგისტრირებულ ქორწინებათა რაოდენობა სქესისა და წინა ქორწინებითი მდგომარეობის მიხედვით;
 • რეგისტრირებულ ქორწინებათა რაოდენობა თვეების მიხედვით;
 • რეგისტრირებულ განქორწინებათა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით;
 • რეგისტრირებულ განქორწინებათა რაოდენობა სქესისა და ქორწინების ხანგრძლივობის მიხედვით ;
 • რეგისტრირებულ განქორწინებათა რაოდენობა თვეების მიხედვით.
 

 

 
2019-04-23
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
გადმოწერეთ
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.