ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: ჩვენს შესახებ პროექტები მიმდინარე საერთაშორისო პროექტები
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
მიმდინარე საერთაშორისო პროექტები
პროექტის დასახელება – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და შვედეთის სტატისტიკის თანამშრომლობის პროექტი.
პარტნიორი ქვეყანა – შვედეთი.
პარტნიორი დაწესებულება – სტატისტიკის ცენტრალური ბიურო.
პროექტის ხანგრძლივობა – 01/05/2011 – 01/05/2014. გახანგრძლივდა 2015 წლის 1 მაისამდე, შეთანმებით, პროექტის ღირებულების გაზრდის გარეშე.
თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება.
ძირითადი მიზნებიმენეჯმენტი და ადამიანური რესურსების მართვის გაუმჯობესება, სტატისტიკური მონაცემების ხარისხის მართვა; საქასტატის ფუნქციონირების გაუმჯობესება მათ შორის მართვის და დაგეგმვის ხარისხის გაზრდა. ბიზნეს რეგისტრი; ბიზნეს სტატისტიკა; სტატისტიკური მონაცემების ხარისხის მართვა. სტატისტიკური ინფორმაციის გავრცელება; ინფორმაციული ტექნოლოგიები. სტატისტიკური მეთოდების სრულყოფა.
შედეგი – საქსტატის ზოგადი შესაძლებლობების გაძლიერება სტატისტიკის პრიორიტეტულ მიმართულებებში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას როგორც ქვეყნის შიგნით არსებული სტანდარტების, ისე ევროკავშირის და საერთასორისო მოთხოვნების და სტანდარტების დაკმაყოფილება.


პროექტის დასახელება – მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი (სოფლის მეურნეობის დარგი).
პარტნიორი ქვეყანა – აშშ.
პარტნიორი დაწესებულება – შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
პროექტის ხანგრძლივობა – მიმდინარე
თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება; აღჭურვა.
ძირითადი მიზნებისოფლის მეურნეობის დარგში მონაცემთა შეგროვების პროცედურების გაუმჯობესება; სოფლის მეურნეობის დარგის მიმართულებებით გამოკვლევების პროცესების დაგეგმვა და განხორციელება; სტატისტიკის სამსახურის შესაბამისი მიმართულების პოტენციალის ზრდა.
შედეგი – გაუმჯობესდა მონაცემების შეგროვების პროცედურები; ხელმისაწვდომია ახალი სტატისტიკური პროდუქტები. გაუმჯობესებულია სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ხარისხი. სტატისტიკური მონაცემები ქვეყნდება უფრო ხანმოკლე ვადებში.


პროექტის დასახელება – საქართველოს სტატისტიკური სისტემის განვითარების ხელშეწყობა რეგიონული ანგარიშების სფეროში. რეგიონული ანგარიშების წარმოების სფეროში თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება.
პარტნიორი ქვეყანა – პოლონეთი.
პარტნიორი დაწესებულება – პოლონეთის ცენტრალური სტატისტიკის სამმართველო.
პროექტის ხანგრძლივობა – 2014-2015
თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება.
ძირითადი მიზნებისაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მხარდაჭერა რეგიონული ანგარიშების სფეროში; მათ შორის საქსტატის ინსტიტუციური პოტენციალის გაძლიერება, როგორც სახელმწიფო მმართველობის პარტნიორის - სტატისტიკური მონაცემების მოპოვებასა და ანალიზში.
შედეგი – რეგიონული ანგარიშების წარმოების სფეროში თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება. რეგიონული ანგარიშების სფეროს გაუმჯობესებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება. ქართველი სტატისტიკოსებისთვის რეგიონული ანგარიშების წარმოების კრებულის შექმნა.


პროექტის დასახელება – საქართველოს სტატისტიკის სისტემის მხარდაჭერა გარემოს სტატისტიკის კვლევის სფეროს გაუმჯობესებაში.
პარტნიორი ქვეყანა – პოლონეთი.
პარტნიორი დაწესებულება – პოლონეთის ცენტრალური სტატისტიკის სამმართველო.
პროექტის ხანგრძლივობა – 2.1.2015 – 12.31.2015
თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება.
ძირითადი მიზნებისაქართველოს სტატისტიკის წარმოების ოფიციალური უწყების სრული მხარდაჭერა გარემოს სტატისტიკის სფეროში (მათ შორის გარემოსდაცვითი ეკონომიკის სფეროში), ასევე, საქსტატის ინსტიტუციური პოტენციალის გაძლიერება, როგორც სახელმწიფო მმართველობის პარტნიორის - სტატისტიკური მონაცემების მოპოვებასა და ანალიზში.
შედეგი – ცოდნის გაზიარება, გამოცდილების ურთიერთგაცვლა, პრაქტიკული ცოდნის გაზიარება, მეთოდოლოგიის გაიდლაინების და გავრცელების გაუმჯობესება; რეკომენდაციების შემუშავება.


პროექტის დასახელება – ბავშვთა დასაქმების შეფასების და პოლიტიკის შემუშავების გლობალური კვლევა.
ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.
პარტნიორი დაწესებულება – ბავშვთა შრომის აღმოფხვრის საერთაშორისო პროგრამა; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია.
სტატუსი – მიმდინარე
პროექტის ხანგრძლივობა – 11.15.2013 – 11.17.2017
თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური და ფინანსური დახმარება.
ძირითადი მიზნები1. თითოეულ ქვეყანაზე დასაქმებული ბავშვების, ბავშვთა შრომისა და სახიფათო სამუშაოს შესახებ ინფორმაციის გაუმჯობესება, მონაცემთა შეგროვებისა და ღრმა ანალიზის გამოყენებით. აღნიშნული მოიცავს გავრცელების შეფასებას ქვეყნის და სექტორების მიხედვით. 2. ეროვნული სტატისტიკის სამსახურების შესაძლებლობების გაძლიერება ბავშვთა დასაქმების შესახებ მონაცემთა შეგროვებასა და ანალიზში. მათ შორის ბავშვთა შრომის ყველაზე მძიმე ფორმებზე.
შედეგი – დასრულდა და გამოქვეყნდა ბავშვთა დასაქმების ეროვნული კვლევა.


პროექტის დასახელება – საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის ინიციატივა.
პარტნიორი ქვეყანა – აშშ.
პარტნიორი დაწესებულება – ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA).
სტატუსი – მიმდინარე
პროექტის ხანგრძლივობა – 1.10.2013 – 9.30.2017
თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური და ფინანსური დახმარება.
ძირითადი მიზნებისოფლის მეურნეობის დარგში მონაცემთა შეგროვების პროცედურების გაუმჯობესება; სოფლის მეურნეობის დარგის მიმართულებებით გამოკვლევების პროცესების დაგეგმვა და განხორციელება; სტატისტიკის სამსახურის შესაბამისი მიმართულების პოტენციალის ზრდა.
შედეგი – გაუმჯობესდა მონაცემების შეგროვების პროცედურები; ხელმისაწვდომია ახალი სტატისტიკური პროდუქტები. გაუმჯობესებულია სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ხარისხი. სტატისტიკური მონაცემები ქვეყნდება უფრო ხანმოკლე ვადებში.


პროექტის დასახელება – სოფლის მეურნეობის და სოფლად განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა.
პარტნიორი დაწესებულება – გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაცია.
პროექტის ხანგრძლივობა – 1.03.2013 – 1.3.2016.
თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური მხარდაჭერა.
ძირითადი მიზნებისაქართველოში სოფლის მეურნეობის დარგის მხარდაჭერის პროგრამა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქვეყანაში ამ სფეროში სტატისტიკის წარმოებაში. საქართველოს მთავრობის მიზანი არის სოფლის მეურნეობის დარგში სტატისტიკის წარმოების ხარისხის გაუმჯობესება და მისი დაახლოება გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაციის მიერ დადგენილ სტანდარტებთან. თუ 2015 წლის მაისისთვის, საქართველოს მთავრობა ასეთ გაუმჯობესებას აჩვენებს, ევროკავშირი გამოყოფს დამატებით ერთი მილიონს.
შედეგი – გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაციის მიზანი არის სტატისტიკური ბაზის გაუმჯობესება. პროგრამა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ასევე საქსტატს დაეხმარება გააუმჯობესოს სტატისტიკა სოფლის მეურნეობის დარგში, რათა გარანტირებული იყოს გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის სტანდარტების დაცვა. უკეთესი სტატისტიკით, საქართველო მზად იქნება შეიმუშაოს გაცილებით ეფექტური სტრატეგიები ამ სექტორში და თავიდან აიცილოს არაერთი პრობლემა, გააძლიეროს ძალისხმევა სოფლის მეურნეობის დარგის მოდერნიზებისთვის, ასევე სოფლად სიღარიბის დაძლევისთვის.
ტექნიკური მხარდაჭერა ასევე მიმართული იქნება გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაციის სტანდარტებთან დაახლოებისკენ.
პროექტი ასევე მიმართული იქნება გენდერული ნიშნით დიფერენცირებული მონაცემების შეგროვებისკენ.


ENI SEIS II EAST Project 2016-2020 (აღმოსავლეთის პროექტი) - ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის პრინციპებისა და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, დაფინანსებული ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის (ENI) მიერ, რომელსაც ახორციელებს ევროპის გარემოსდაცვითი სააგენტო (EEA).
პროექტის ბენეფიციარები არიან აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანა: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა.
პროექტის საკვანძო პარტნიორები არიან ეროვნული გარემოსდაცვითი და სტატისტიკის სამსახურების წარმომადგენლობები.
SEIS არის თანამშრომლური მიდგომა, რომლის მიზანია გარემოსდაცვითი ინფორმაციის იმგვარად ორგანიზება, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებას.

 
2017-12-15
საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი
გადმოწერეთ
2017-12-15
ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები 2016
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2017, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.