ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სტატისტიკური ინფორმაცია ბიზნეს სექტორი შენიშვნები
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
შენიშვნები
 
2014 წლის მაჩვენებლების განსხვავება ადრე გამოქვეყნებულ 2014 წლის ოპერატიულ (წინასწარ) მონაცემებთან გამოწვეულია შემდეგი ძირითადი მიზეზებით:

მოქმედ საწარმოთა გენერალური ერთობლიობის ბაზის განახლებითა და საწარმოთა მოცვის ხარისხის გაუმჯობესებით.
საწარმოთა მხრიდან ოპერატიული (წინასწარი) მონაცემების დაზუსტებით.

1. ბიზნეს სტატისტიკის მონაცემები არ მოიცავს:

საქმიანობის სექტორებს:J (საფინანსო საქმიანობა – 2006 წლიდან), L (სახელმწიფო მმართველობა), P (შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობების საქმიანობა, დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების წარმოებასთან საკუთარი მოხმარებისათვის), Q (ექსტერიტორიული ორგანიზაციების საქმიანობა);

52.62.2 (საცალო ვაჭრობა ბაზრებსა და ბაზრობებზე;

2006 წლიდან - კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს.

2. გამოკვლევის რესპონდენტებს წარმოადგენენ მხოლოდ შემდეგი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მქონე საწარმოები:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები
კომანდიტური საზოგადოებები
სააქციო საზოგადოებები
კოოპერატივები
ინდივიდუალური მეწარმეები.

3. გამოკვლეული საწარმოები კლასიფიცირდებიან:

ძირითადი საქმიანობის შესაბამისად;
ფაქტიური მისამართის შესაბამისად.

4. მონაცემები დამატებული ღირებულების, შუალედური მოხმარების და ფიქსირებული აქტივების (ძირითადი კაპიტალის) შესახებ გამოქვეყნდება მხოლოდ წლიური პერიოდულობით.

5. გამოშვებული პროდუქციის წლიური მაჩვენებლები წარმოდგენილია პროდუქციაზე სუბსიდიების ჩათვლით (ხოლო კვარტალური მონაცემები არ შეიცავს სუბსიდიებს).

6. 2006 წლამდე მხოლოდ ქვეყნის ნაერთ მაჩვენებლებში ჩართული იყო ისეთი სათაო საწარმოების მონაცემები, რომლებიც რეგისტრირებულნი იყვნენ მოცემულ ტერიტორიაზე, მაგრამ სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებდნენ რამდენიმე რეგიონში. 2006 წლიდან ამგვარი საწარმოების მაჩვენებლები ჩართულია სათაო ოფისის ადგილდებარეობის მიხედვით.

7. 2017 წლამდე საწარმოთა ზომა განისაზღვრებოდა შემდეგი მეთოდოლოგიით:

მსხვილია საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა აღემატება 100 კაცს ან საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა 1.5 მლნ ლარს.

მცირე ზომისაა საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა არ აღემატება 20 დასაქმებულს და საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა არ აღემატება 0.5 მლნ ლარს.

საშუალო ზომისაა საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა მერყეობს 20-დან 100 კაცამდე, ხოლო საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა – 0.5 მლნ ლარიდან 1.5 მლნ ლარამდე.

2017 წლიდან საწარმოთა ზომის განსაზღვრის შემდეგი მეთოდოლოგია მოქმედებს:

მსხვილია საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა აღემატება 249 კაცს ან საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა 60 მლნ ლარს.

საშუალო ზომისაა საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა მერყეობს 50-დან 250 კაცამდე, ხოლო საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა – 12 მლნ ლარიდან 60 მლნ ლარამდე.

მცირე ზომისაა საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა არ აღემატება 50 დასაქმებულს და საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა არ აღემატება 12 მლნ ლარს.

ცალკეულ შემთხვევაში უმნიშვნელო განსხვავება საბოლოო შედეგსა და ჯამს შორის აიხსნება მონაცემთა დამრგვალებით.
 
2018-03-14
"Open Data Watch"-მა საქართველოს სტატისტიკური სისტემა დადებითად შეაფასა
ორგანიზაცია "Open Data Watch"-მა ღია მონაცემთა აღწერის (Open Data Inventory – ODIN) რიგით მესამე ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშში ასახულია სტატისტიკის ოფიციალური სამსახურების ვებ-გვერდებზე განთავსებული სტატისტიკური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და სრულყოფილად მო
2018-03-14
2017 წლის ტოპ 10 კომპანია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და ბრუნვის მიხედვით
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.