ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სტატისტიკური ინფორმაცია ბიზნეს სექტორი შენიშვნები
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
შენიშვნები
შენიშვნები

2017 წლის მაჩვენებლების განსხვავება ადრე გამოქვეყნებულ 2017 წლის ოპერატიულ (წინასწარ) მონაცემებთან გამოწვეულია შემდეგი ძირითადი მიზეზებით:
 
მოქმედ საწარმოთა გენერალური ერთობლიობის ბაზის განახლებითა და საწარმოთა მოცვის ხარისხის გაუმჯობესებით.
საწარმოთა მხრიდან ოპერატიული (წინასწარი) მონაცემების დაზუსტებით.


1. ბიზნეს სტატისტიკის მონაცემები არ მოიცავს:

საქმიანობის კლასიფიკატორის NACE rev. 1.1-ის მიხედვით:

საქმიანობის სექტორებს: J (საფინანსო საქმიანობა – 2006 წლიდან), L (სახელმწიფო მმართველობა), P (შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობების საქმიანობა, დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების წარმოებასთან საკუთარი მოხმარებისათვის), Q (ექსტერიტორიული ორგანიზაციების საქმიანობა);

52.62.2 (საცალო ვაჭრობა ბაზრებსა და ბაზრობებზე;

საქმიანობის კლასიფიკატორის NACE rev. 2-ის მიხედვით:

საქმიანობის სექტორებს: K (საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა – 2006 წლიდან), O (სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება), T (შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, საქმიანობები; არადიფერენცირებული საქონლის და მომსახურების წარმოება შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის), U (ექსტერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები);

47.8 (საცალო ვაჭრობა ფარდულებში და ბაზრობებზე);

2006 წლიდან - კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს.

2. გამოკვლევის რესპონდენტებს წარმოადგენენ მხოლოდ შემდეგი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მქონე საწარმოები:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები
კომანდიტური საზოგადოებები
სააქციო საზოგადოებები
კოოპერატივები
ინდივიდუალური მეწარმეები.

3. გამოკვლეული საწარმოები კლასიფიცირდებიან:

ძირითადი საქმიანობის შესაბამისად;
ფაქტიური მისამართის შესაბამისად.

4. მონაცემები დამატებული ღირებულების, შუალედური მოხმარების და ფიქსირებული აქტივების (ძირითადი კაპიტალის) შესახებ გამოქვეყნდება მხოლოდ წლიური პერიოდულობით.

5. გამოშვებული პროდუქციის წლიური მაჩვენებლები წარმოდგენილია პროდუქციაზე სუბსიდიების ჩათვლით (ხოლო კვარტალური მონაცემები არ შეიცავს სუბსიდიებს).

6. 2006 წლამდე მხოლოდ ქვეყნის ნაერთ მაჩვენებლებში ჩართული იყო ისეთი სათაო საწარმოების მონაცემები, რომლებიც რეგისტრირებულნი იყვნენ მოცემულ ტერიტორიაზე, მაგრამ სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებდნენ რამდენიმე რეგიონში. 2006 წლიდან ამგვარი საწარმოების მაჩვენებლები ჩართულია სათაო ოფისის ადგილდებარეობის მიხედვით.

7. საწარმოები ზომის მიხედვით იყოფა შემდეგნაირად: მსხვილი, საშუალო და მცირე.

2017 წლამდე საწარმოთა ზომა განისაზღვრებოდა შემდეგი მეთოდოლოგიით:

მსხვილია საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა აღემატება 100 კაცს ან საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა 1.5 მლნ ლარს.

საშუალო ზომისაა საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა მერყეობს 20-დან 100 კაცამდე, ხოლო საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა – 0.5 მლნ ლარიდან 1.5 მლნ ლარამდე.

მცირე ზომისაა საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა არ აღემატება 20 დასაქმებულს და საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა არ აღემატება 0.5 მლნ ლარს.

2017 წლიდან საწარმოთა ზომის განსაზღვრის შემდეგი მეთოდოლოგია მოქმედებს:

მსხვილია საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა აღემატება 249 კაცს ან საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა 60 მლნ ლარს. 
საშუალო ზომისაა საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა მერყეობს 50-დან 250 კაცამდე, ხოლო საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა – 12 მლნ ლარიდან 60 მლნ ლარამდე.
მცირე ზომისაა საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა არ აღემატება 50 დასაქმებულს და საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა არ აღემატება 12 მლნ ლარს.
ცალკეულ შემთხვევაში უმნიშვნელო განსხვავება საბოლოო შედეგსა და ჯამს შორის აიხსნება მონაცემთა დამრგვალებით.
 
2019-04-23
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
გადმოწერეთ
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.