ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: კალენდარი
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 

2014 წლის სტატისტიკურ სამუშაოთა კალენდარი

იანვარი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2013 წლის დეკემბერი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2013 წლის დეკემბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2013 წლის დეკემბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი(2013 წლის დეკემბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2013 წლის დეკემბერი)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2013 წლის წინასწარი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2013 წლის დეკემბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის დეკემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2013 წლის დეკემბერი)
31 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2013 წელი)
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2013 წელი)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2012" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

თებერვალი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014 წლის იანვარი)
5 დანაშაულებების სტატისტიკა (2013 წლიური)
14 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის იანვარი)
14 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის იანვარი)
14 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის იანვარი)
14 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის იანვარი)
17 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის იანვარი)
19 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა (2013 წლის IV კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
24 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის იანვარი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2013.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
28
ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის იანვარი)
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის იანვარი)

მარტი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014 წლის თებერვალი)
6 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები 2013 წლის IV კვარტალში (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.)
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2013 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2013 წლის წლიური, წინასწარი)
12 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები(2013 წლის IV კვარტალი)
14 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის თებერვალი)
14 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის თებერვალი)
14 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის თებერვალი)
14 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის თებერვალი)
17 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის თებერვალი)
18 ხელფასების სტატისტიკა (2013 წლის IV კვარტალი)
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2013 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2013 წლის წლიური, წინასწარი )
24 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის თებერვალი)
25 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2013 წლის წლიური)
31 სოციალური დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2013 წლის წლიური)
31 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება (2013 წელი)
31 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის თებერვალი)
31 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2013 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
31 როვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2013 წლის წლიური, წინასწარი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის თებერვალი)

აპრილი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014 წლის მარტი)
11 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2013/2014 სასწავლო წელი)
15 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის მარტი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის მარტი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის მარტი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის მარტი)
15 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა (2013 წელი, წინასწარი შედეგები)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის მარტი)
17 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში, ეკონომიკის ინსტიტუციური სექტორების მიხედვით (2012 წელი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის მარტი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2014 წლის I კვარტალი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2014 წლის I კვარტალი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის მარტი)
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
30 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2013 წლის მდგომარეობით
30 მიგრაციული სალდო (2013 წელი)
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის მარტი)

მაისი
თარიღი დასახელება
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014 წლის აპრილი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2014 წლის I კვარტალი)
8 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2013/2014 სასწავლო წელი)
8 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2013/2014 სასწავლო წელი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის აპრილი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის აპრილი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის აპრილი)
15 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის აპრილი)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის აპრილი)
20 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა (2014 წლის I კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
23 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის აპრილი)
27 დასაქმება და უმუშევრობა (2013 წლის წლიური)
27 შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2013 წლის წლიური)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის აპრილი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის აპრილი)
30 სიღარიბის მაჩვენებლები (2013 წლის წლიური)
30 ჯინის კოეფიციენტები (2013 წლის წლიური)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2014.I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

ივნისი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014 წლის მაისი)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა.შ.) (2014 წლის I კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2014 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
11 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის I კვარტალი)
16 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს სოფლის მეურნეობა, 2013" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
16 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის მაისი)
16 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის მაისი)
16 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის მაისი)
16 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის მაისი)
16 ხელფასების სტატისტიკა (2014 წლის I კვარტალი)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის მაისი)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2014 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის მაისი)
30 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა სქესისა და დაავადებათა ძირითადი კლასების მიხედვით (2013 წელი)
30 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2014 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის მაისი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის მაისი)

ივლისი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014 წლის ივნისი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის ივნისი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის ივნისი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის ივნისი)
15 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის ივნისი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2013" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის ივნისი)
18 კულტურის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის წლიური)
22 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2013 წლის წლიური, დაზუსტებული)
24 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის ივნისი)
30
ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2013 წლის წლიური)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის ივნისი)
30 ინფორმაცია ბაზრებსა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2013 წელი)
31
ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის ივნისი)
31 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2014 წლის იანვარ-ივნისი)
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2014 წლის იანვარ-ივნისი)

აგვისტო
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014 წლის ივლისი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2014 წლის I-II კვარტალი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის ივლისი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის ივლისი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის ივლისი)
15 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის ივლისი)
15 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2013 წლის წლიური, დაზუსტებული)
18 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის ივლისი)
19 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა (2014 წლის II კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
25 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები(2014 წლის I-II კვარტალი)
25 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის ივლისი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის ივლისი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის ივლისი)
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2014.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
29 ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ (2013 წელი)

სექტემბერი
თარიღი დასახელება
1 სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევა (2014 წელი, ექსპრეს მონაცემები)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014 წლის აგვისტო)
3 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა.შ.) (2014 წლის II კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2014 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის II კვარტალი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის აგვისტო)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის აგვისტო)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის აგვისტო)
15 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება (2014 წლის 6 თვე)
15 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის აგვისტო)
15 ხელფასების სტატისტიკა (2014 წლის II კვარტალი)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის აგვისტო)
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2014 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის აგვისტო)
30
ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2014 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის აგვისტო)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის აგვისტო)

ოქტომბერი
თარიღი დასახელება
1 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2013 წელი)
1 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2013 წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014 წლის სექტემბერი)
8 ხელფასების სტატისტიკა (2013 წლის წლიური)
15 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის სექტემბერი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის სექტემბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის სექტემბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის სექტემბერი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში", 2013 (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის სექტემბერი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის სექტემბერი)
30
ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის სექტემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის სექტემბერი)
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2014 წლის იანვარ-სექტემბერი)
31 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2014 წლის იანვარ-სექტემბერი)

ნოემბერი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014წლის ოქტომბერი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2014 წლის I-III კვარტალი)
14 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის ოქტომბერი)
14 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის ოქტომბერი)
14 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის ოქტომბერი)
14 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის ოქტომბერი)
14 საერთაშორისო ტურიზმის სტატისტიკა (2014 წლის III კვარტალი)
17 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2013 წლის წლიური, დაზუსტებული)
17 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2013 წლის წლიური, დაზუსტებული)
17 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის ოქტომბერი)
19 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა (2014 წლის III კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
24 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის ოქტომბერი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2014.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის ოქტომბერი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2013" (ქართულ ენაზე, ელექტრონული ვერსია)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "მეწარმეობა საქართველოში, 2014" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

დეკემბერი
თარიღი დასახელება
1 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის ოქტომბერი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014 წლის ნოემბერი)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2014 წლის III კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2014 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები(2014 წლის III კვარტალი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის ნოემბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის ნოემბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის ნოემბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის ნოემბერი)
15 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2014 წლის III კვარტალი)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის ნოემბერი)
16 ხელფასების სტატისტიკა (2014 წლის III კვარტალი)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2014 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
22 რესურსებისა და გამოყენების დეტალიზებული ცხრილები (2013 წელი)
24 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის ნოემბერი)
24 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2013 წელი)
26 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2014" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ბეჭდური ვერსია)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის ნოემბერი)
30 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2014 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის ნოემბერი)
 
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.