ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: კალენდარი
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 

2015 წლის სტატისტიკურ სამუშაოთა კალენდარი

იანვარი
თარიღი დასახელება
5 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2014 წლის დეკემბერი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2014 წლის დეკემბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2014 წლის დეკემბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2014 წლის დეკემბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2014 წლის დეკემბერი)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2014 წლის წინასწარი)
21 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის წინასწარი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის დეკემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2014 წლის დეკემბერი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2014 წელი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2014 წელი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2013" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
თებერვალი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის იანვარი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2014 წლიური)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის იანვარი)
16 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის იანვარი)
16 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015 წლის იანვარი)
16 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის იანვარი)
16 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის იანვარი)
16 საარსებო მინიმუმი (2015 წლის იანვარი)
19 სოფლის მეურნეობა (2014 წლის IV კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
23 საგარეო ვაჭრობა (2015 წლის იანვარი)
27 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2014.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
27 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის იანვარი)
27 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015 წლის იანვარი)
მარტი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის თებერვალი)
6 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები 2014 წლის IV კვარტალში (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.)
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2014 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2014 წლის წლიური, წინასწარი)
11 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის IV კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის თებერვალი)
16 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის თებერვალი)
16 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015 წლის თებერვალი)
16 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის თებერვალი)
16 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის თებერვალი)
16 საარსებო მინიმუმი (2015 წლის თებერვალი)
16 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2014 წლის IV კვარტალი)
17 სოფლის მეურნეობა (2015 წელი, ექსპრეს მონაცემები, საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობი)
18 ხელფასების სტატისტიკა (2014 წლის IV კვარტალი)
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2014 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2014 წლის წლიური, წინასწარი)
23 საგარეო ვაჭრობა (2015 წლის თებერვალი)
25 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2014 წლის წლიური)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015 წლის თებერვალი)
30 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2014 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
30 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2014 წლის წლიური, წინასწარი)
31 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება (2014 წელი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები (2015 წლის თებერვალი)
31 სოციალური დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2014 წლის წლიური)
აპრილი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის მარტი)
8 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2014/2015 სასწავლო წელი)
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის მარტი)
15 საარსებო მინიმუმი (2015 წლის მარტი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის მარტი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015 წლის მარტი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის მარტი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის მარტი)
15 სოფლის მეურნეობა (2014 წელი, წინასწარი შედეგები)
17 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში, ეკონომიკის ინსტიტუციური სექტორების მიხედვით (2013 წელი)
21 საგარეო ვაჭრობა (2015 წლის მარტი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2015 წლის I კვარტალი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2015 წლის I კვარტალი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის მარტი)
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
30 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2014 წლის მდგომარეობით
30 მიგრაციული სალდო (2014 წელი)
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015 წლის მარტი)
მაისი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის აპრილი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2015 წლის I კვარტალი)
8 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2014/2015 სასწავლო წელი)
8 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2014/2015 სასწავლო წელი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის აპრილი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის აპრილი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის აპრილი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015 წლის აპრილი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის აპრილი)
15 საარსებო მინიმუმი (2015, აპრილი)
20 სოფლის მეურნეობა (2015 წლის I კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
21 საგარეო ვაჭრობა (2015 წლის აპრილი)
27 დასაქმება და უმუშევრობა (2014 წლის წლიური)
27 შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2014 წლის წლიური)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015 წლის აპრილი)
29 სიღარიბის მაჩვენებლები (2014 წლის წლიური)
29 ჯინის კოეფიციენტები (2014 წლის წლიური)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის აპრილი)
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2015 .I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
ივნისი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის მაისი)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა.შ.) (2015 წლის I კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2015 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის I კვარტალი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის მაისი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015 წლის მაისი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის მაისი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის მაისი)
15 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2015 წლის I კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2015 წლის მაისი)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის მაისი)
16 ხელფასების სტატისტიკა (2015 წლის I კვარტალი)
16 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
18 კულტურის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის წლიური)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2015 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
22 საგარეო ვაჭრობა (2015 წლის მაისი)
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2015 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
30 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა სქესისა და დაავადებათა ძირითადი კლასების მიხედვით (2014 წელი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015 წლის მაისი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის მაისი)
ივლისი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის ივნისი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის ივნისი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის ივნისი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015 წლის ივნისი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის ივნისი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის ივნისი)
15 საარსებო მინიმუმი (2015, ივნისი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2014" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
21 საგარეო ვაჭრობა (2015 წლის ივნისი)
22
მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2014 წლის წლიური, დაზუსტებული)
30 ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2014 წლის წლიური)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015 წლის ივნისი)
30 ინფორმაცია ბაზრებსა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2014 წელი)
30
ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის ივნისი)
31 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2015 წლის იანვარ-ივნისი)
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2015 წლის იანვარი-ივნისი)
აგვისტო
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის ივლისი)
4 დანაშაულების სტატისტიკა (2015 წლის I-II კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის ივლისი)
14 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის ივლისი)
14 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015 წლის ივლისი)
14 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის ივლისი)
14 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის ივლისი)
14 საარსებო მინიმუმი (2015 წლის ივლისი)
17 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2014 წლის წლიური, დაზუსტებული)
19 სოფლის მეურნეობა (2015 წლის II კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
21 საგარეო ვაჭრობა (2015 წლის ივლისი)
25 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები(2015 წლის I-II კვარტალი)
27 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2015.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
31 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015 წლის ივლისი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის ივლისი)
31 ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ (2014 წელი)
სექტემბერი
თარიღი დასახელება
1 სოფლის მეურნეობა (2015 წელი, ექსპრეს მონაცემები, საგაზაფხულო ნათესი ფართობი
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის აგვისტო)
3 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა.შ.) (2015 წლის II კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2015 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის II კვარტალი)
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის აგვისტო)
14 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2015 წლის II კვარტალი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის აგვისტო)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის აგვისტო)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015 წლის აგვისტო)
15 ქსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის აგვისტო)
15 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება (2015 წლის 6 თვე)
15 საარსებო მინიმუმი (2015 წლის აგვისტო)
15 ხელფასების სტატისტიკა (2015 წლის II კვარტალი)
18
მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2015 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
21 საგარეო ვაჭრობა (2015 წლის აგვისტო)
28 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2015 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015 წლის აგვისტო)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის აგვისტო)
ოქტომბერი
თარიღი დასახელება
1 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2014 წელი)
1 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2014 წელი)
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის სექტემბერი)
8 ხელფასების სტატისტიკა (2014 წლის წლიური)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის სექტემბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2015 წლის სექტემბერი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის სექტემბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015 წლის სექტემბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის სექტემბერი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის სექტემბერი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2014", (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
21
საგარეო ვაჭრობა (2015 წლის სექტემბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის სექტემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015 წლის სექტემბერი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2015 წლის იანვარი-სექტემბერი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2015 წლის იანვარი-სექტემბერი)
ნოემბერი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის ოქტომბერი)
4 დანაშაულების სტატისტიკა (2015 წლის I-III კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის ოქტომბერი)
16 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2014 წლის წლიური, დაზუსტებული)
16 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2014 წლის წლიური, დაზუსტებული)
16 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის ოქტომბერი)
16 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015 წლის ოქტომბერი)
16 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის ოქტომბერი)
16 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის ოქტომბერი)
16 საარსებო მინიმუმი (2015 წლის ოქტომბერი)
19 სოფლის მეურნეობა (2015 წლის III კვარტალი, წინასწარი შედეგები)
24 საგარეო ვაჭრობა (2015 წლის ოქტომბერი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2015.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "მეწარმეობა საქართველოში, 2015" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2014" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის ოქტომბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015, ოქტომბერი)
დეკემბერი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის ნოემბერი)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2015 წლის III კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2015 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის III კვარტალი)
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის ნოემბერი)
14 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2015 წლის III კვარტალი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის ნოემბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015წლის ნოემბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის ნოემბერი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის ნოემბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2015 წლის ნოემბერი)
16 ხელფასების სტატისტიკა ( 2015 წლის III კვარტალი)
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2015 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
21 საგარეო ვაჭრობა (2014 წლის ნოემბერი)
22 რესურსებისა და გამოყენების დეტალიზებული ცხრილები (2014 წელი)
24 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2014 წელი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2015" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2015 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015 წლის ნოემბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის ნოემბერი)
 
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.