ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: კალენდარი
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
კალენდარი
2013 წლის კალენდარი

2014 წლის კალენდარი

2015 წლის კალენდარი

2016 წლის კალენდარი

2017 წლის კალენდარი

2018 წლის კალენდარი

2019 წლის სტატისტიკურ სამუშაოთა კალენდარი

იანვარი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის ოქტომბერი)
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის წინასწარი)
15 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის დეკემბერი)
21 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის წინასწარი)
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის დეკემბერი)
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი)
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი)
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი)
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის დეკემბერი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2018 წელი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2018 წელი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2017" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის დეკემბერი)
თებერვალი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის ნოემბერი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2018, წლიური)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის იანვარი)
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის წლიური, 2018 წლის IV კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის იანვარი)
15 სოციალური დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2018, წლიური)
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის იანვარი)
19 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2018 წლის IV კვარტალი და 2018 წელი, წინასწარი )
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2018 წლის IV კვარტალი)
19 დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის IV კვარტალი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის იანვარი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2018.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის იანვარი)
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის იანვარი)
მარტი
თარიღი დასახელება
1 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2018 წელი)
1 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2018/2019 სასწავლო წელი)
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი)
6 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2018 წლის IV კვარტალი)
6 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის დეკემბერი)
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
11 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის IV კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის თებერვალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის თებერვალი)
15 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის წლიური, 2018 წლის IV კვარტალი)
15 სოფლის მეურნეობა (საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობები, 2019 წელი, ექსპრეს მონაცემები)
18 ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლის IV კვარტალი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის თებერვალი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის თებერვალი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი)
21 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2018 წლის ივლისი-დეკემბერი)
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
22 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2018 წლის წლიური)
26 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2018 წლის IV კვარტალი)
26 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IV კვარტალი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის თებერვალი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის თებერვალი)
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
29 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2018 წელი)
აპრილი
თარიღი დასახელება
1 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი)
5 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის იანვარი)
12 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში (2017 წელი, დაზუსტებული)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის მარტი)
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის მარტი)
17 სოფლის მეურნეობა (მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2018 წელი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის მარტი)
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი)
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის მარტი)
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი)
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი)
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი)
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის მარტი)
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა (2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)
30 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (2018 წელი)
30 გარე მიგრაციის მაჩვენებლები (2018 წელი)
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით (2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2019 წლის I კვარტალი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2019 წლის I კვარტალი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის მარტი)
მაისი
თარიღი დასახელება
1 მონაცემები საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის შესახებ (2018 წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი)
3 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის თებერვალი)
6 დანაშაულების სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის აპრილი)
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის აპრილი)
15 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი)
17 დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის წლიური)
20 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2019 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
20 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის აპრილი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის აპრილი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი)
20 დასაქმება და უმუშევრობა (2019 წლის I კვარტალი)
20 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2019 წლის I კვარტალი)
24 შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2018 წლის წლიური)
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის აპრილი)
30 სიღარიბის მაჩვენებლები (2018 წლის წლიური)
30 ჯინის კოეფიციენტები (2018 წლის წლიური)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის აპრილი)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2019.I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
ივნისი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2019 წლის I კვარტალი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის მარტი)
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის I კვარტალი)
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2019 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის მაისი)
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი)
14 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)
14 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის მაისი)
14 კულტურის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018, წლიური)
14 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2018“ (2018 წლის დაზუსტებული მაჩვენებლები, ელექტრონული ვერსია, ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
17 ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2019 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის მაისი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის მაისი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი)
24 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2019 წლის I კვარტალი)
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2019 წლის I კვარტალი)
28 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით (2018 წელი)
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის მაისი)
28 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2019 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის მაისი)
ივლისი
თარიღი დასახელება
1 წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის ივნისი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის აპრილი)
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის ივნისი)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის ივნისი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2018" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის ივნისი)
19 აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ივნისი)
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის ივნისი)
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის ივნისი)
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ივნისი)
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ივნისი)
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის ივნისი)
19
მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის წლიური, დაზუსტებული)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის ივნისი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2019 წლის იანვარი-ივნისი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2019 წლის იანვარი-ივნისი)
30 ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2018 წელი)
31 ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2018, წლიური)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ივნისი)
აგვისტო
თარიღი დასახელება
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2019 წლის I-II კვარტალი)
5 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის მაისი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის ივლისი)
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2019 წლის II კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის ივლისი)
15 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის წლიური, დაზუსტებული)
19 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2019 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
19 დასაქმება და უმუშევრობა (2019 წლის II კვარტალი)
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2019 წლის II კვარტალი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის ივლისი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის ივლისი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი)
23 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის II კვარტალი)
23 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2019 წლის I-II კვარტალი)
27 ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ (2018 წელი)
29 სოფლის მეურნეობა (საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობები, 2019 წელი, ექსპრეს მონაცემები)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის ივლისი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ივლისი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2019.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
სექტემბერი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო)
3 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2019 წლის II კვარტალი)
3 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ივნისი)
9 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის II კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2019 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის აგვისტო)
13 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის II კვარტალი)
13 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები შინამეურნეობებში (2019 წელი)
13 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2019 წლის იანვარ-ივნისი, წინასწარი)
16 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის აგვისტო)
16 ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის II კვარტალი)
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2019 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
18 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2019 წლის იანვარ-ივნისი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის აგვისტო)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის აგვისტო)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო)
23 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2019 წლის II კვარტალი)
23 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2019 წლის II კვარტალი)
25 მეცნიერული კვლევების სტატისტიკა (2018 წელი)
25 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2018 წლის ანგარიში“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
27 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2019 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის აგვისტო)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის აგვისტო)
ოქტომბერი
თარიღი დასახელება
1 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2018 წელი)
1 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ივლისი)
8 ხელფასების სტატისტიკა (2018, წლიური)
15 არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)
15 საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2018" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის სექტემბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის სექტემბერი)
21 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის სექტემბერი)
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის სექტემბერი)
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი)
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი)
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი)
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის სექტემბერი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2019 წლის იანვარი-სექტემბერი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2019 წლის იანვარი-სექტემბერი)
30 საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევა (2018 წლის შედეგები)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის სექტემბერი)
ნოემბერი
თარიღი დასახელება
1 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში 2019“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის აგვისტო)
4 დანაშაულების სტატისტიკა (2019 წლის I-III კვარტალი)
11 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)
11 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში (2018 წელი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის ოქტომბერი)
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2019 წლის III კვარტალი)
15 მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2018 წელი, დაზუსტებული)
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის ოქტომბერი)
19 დასაქმება და უმუშევრობა (2019 წლის III კვარტალი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის ოქტომბერი)
19 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2019 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2019 წლის III კვარტალი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის ოქტომბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი)
25 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის III კვარტალი)
25 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2018" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
27 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბიზნეს სექტორი საქართველოში 2018“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის ოქტომბერი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ოქტომბერი)
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯებისა და შემოსავლების მეთოდით (2018 წელი, დაზუსტებული)
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2018 წლის წლიური, დაზუსტებული)
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2019.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
დეკემბერი
თარიღი დასახელება
2 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2019/2020 სასწავლო წელი)
2 მონაცემები სახელმწიფო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესახებ (2019/2020 სასწავლო წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2019 წლის III კვარტალი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის სექტემბერი)
9 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის III კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2019 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის ნოემბერი)
13 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის III კვარტალი)
16 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის ნოემბერი)
16 ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის III კვარტალი)
17 ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)
17 სტატისტიკური პუბლიკაცია "ენერგეტიკული ბალანსი 2018"
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2019 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის ნოემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის ნოემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი)
20 რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები მიმდინარე ფასებში (2018 წელი, დაზუსტებული)
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2019 წლის III კვარტალი)
24 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2019 წლის III კვარტალი)
25 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წელი, დაზუსტებული)
25 ინფორმაცია ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2018 წელი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2019" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ბეჭდური ვერსია)
30 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2019 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის ნოემბერი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ნოემბერი)
 
2019-04-23
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
გადმოწერეთ
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.