ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: კალენდარი კალენდარი 2016
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
კალენდარი 2016
2016 წლის სტატისტიკურ სამუშაოთა კალენდარი

იანვარი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 წლის დეკემბერი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2015 წლის დეკემბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2015 წლის დეკემბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2015 წლის დეკემბერი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2015 წლის დეკემბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2015 წლის დეკემბერი)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2015 წლის წინასწარი)
20 საგარეო ვაჭრობა (2015 წლის წინასწარი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის დეკემბერი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2015 წლის დეკემბერი)
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2014" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
თებერვალი
თარიღი დასახელება
1 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2015 წელი)
1 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2015 წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის იანვარი)
4 დანაშაულების სტატისტიკა (2015 წლიური)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის იანვარი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის იანვარი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის იანვარი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის იანვარი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის იანვარი)
15 საარსებო მინიმუმი (2016 წლის იანვარი)
15 საერთაშორისო ტურიზმის სტატისტიკა (2015 წლის IV კვარტალი)
19 სოფლის მეურნეობა (2015 წლის IV კვარტლის და 2015 წლის წლიური წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
19 საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის იანვარი)
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2015.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის იანვარი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის იანვარი)
მარტი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის თებერვალი)
7 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები 2015 წლის IV კვარტალში (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.)
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2015 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2015 წლის წლიური, წინასწარი)
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის IV კვარტალი)
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის თებერვალი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის თებერვალი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის თებერვალი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის თებერვალი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის თებერვალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2016 წლის თებერვალი)
15 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2015 წლის IV კვარტალი)
17 სოფლის მეურნეობა (2015 წელი, ექსპრეს მონაცემები, საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობების შესახებ)
17 ხელფასების სტატისტიკა (2015 წლის IV კვარტალი)
21 თლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2015 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2015 წლის წლიური, წინასწარი)
21 საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის თებერვალი)
25 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2015 წლის წლიური)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის თებერვალი)
30 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2015 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
30 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2015 წლის წლიური, წინასწარი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის თებერვალი)
31 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება (2015 წელი)
31 სოციალური დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2015 წლის წლიური)
აპრილი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის მარტი)
8 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2015/2016 სასწავლო წელი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის მარტი)
15 საარსებო მინიმუმი (2016 წლის მარტი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის მარტი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის მარტი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის მარტი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის მარტი)
15 სოფლის მეურნეობა (2015 წლის წლიური წინასწარი შედეგები მემცენარეობის შესახებ)
15 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში, ეკონომიკის ინსტიტუციური სექტორების მიხედვით (2014 წელი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის მარტი)
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის მარტი)
28 მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
28 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2015 წლის მდგომარეობით
28 მიგრაციული სალდო (2015 წელი)
28 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის მარტი)
მაისი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის აპრილი)
3 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2016 წლის I კვარტალი)
3 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2016 წლის I კვარტალი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2016 წლის I კვარტალი)
6 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2015/2016 სასწავლო წელი)
6 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2015/2016 სასწავლო წელი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის აპრილი)
16 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის აპრილი)
16 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის აპრილი)
16 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის აპრილი)
16 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის აპრილი)
16 საარსებო მინიმუმი (2016, აპრილი)
16 საერთაშორისო ტურიზმის სტატისტიკა (2016 წლის I კვარტალი)
16 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2016 წლის I კვარტალი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის აპრილი)
20 სოფლის მეურნეობა (2016 წლის I კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
27 დასაქმება და უმუშევრობა (2015 წლის წლიური)
27 შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2015 წლის წლიური)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის აპრილი)
30 სიღარიბის მაჩვენებლები (2015 წლის წლიური)
30 ჯინის კოეფიციენტები (2015 წლის წლიური)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის აპრილი)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2016 .I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
ივნისი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის მაისი)
6 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა.შ.) (2016 წლის I კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2016 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
9 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის I კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის მაისი)
14 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2016 წლის I კვარტალი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის მაისი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის მაისი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის მაისი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის მაისი)
15 საარსებო მინიმუმი (2016 წლის მაისი)
15 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2015 წელი)
16 ხელფასების სტატისტიკა (2016 წლის I კვარტალი)
16 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015“ (2015 წლის საბოლოო შედეგები, ელექტრონული ვერსია, ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
17 კულტურის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის წლიური)
20 საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის მაისი)
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2016 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2016 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
30 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა სქესისა და დაავადებათა ძირითადი კლასების მიხედვით (2015 წელი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის მაისი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის მაისი)
ივლისი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის ივნისი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის ივნისი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის ივნისი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის ივნისი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის ივნისი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის ივნისი)
15 საარსებო მინიმუმი (2016 წლის ივნისი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2015" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
19 საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის ივნისი)
22
მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2015 წლის წლიური, დაზუსტებული)
29 ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2015 წლის წლიური)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის ივნისი)
29 ინფორმაცია ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2015 წელი)
29
ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის ივნისი)
აგვისტო
თარიღი დასახელება
1 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2016 წლის იანვარ-ივნისი)
1 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2016 წლის იანვარი-ივნისი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის ივლისი)
4 დანაშაულების სტატისტიკა (2016 წლის I-II კვარტალი)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის ივლისი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის ივლისი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის ივლისი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის ივლისი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის ივლისი)
15 საარსებო მინიმუმი (2016 წლის ივლისი)
15 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2015 წლის წლიური, დაზუსტებული)
15 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2016 წლის II კვარტალი)
15 საერთაშორისო ტურიზმის სტატისტიკა (2016 წლის II კვარტალი)
19 სოფლის მეურნეობა (2016 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
19 საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის ივლისი)
25 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2016 წლის I-II კვარტალი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2016.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის ივლისი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის ივლისი)
31 ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ (2015 წელი)
სექტემბერი
თარიღი დასახელება
1 სოფლის მეურნეობა (2015 წელი, ექსპრეს მონაცემები, საგაზაფხულო ნათესი ფართობი)
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის აგვისტო)
5 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა.შ.) (2016 წლის II კვარტალი)
8 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2016 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
8 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის II კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის აგვისტო)
13 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2016 წლის II კვარტალი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის აგვისტო)
15 მშენებლობისათვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის აგვისტო)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის აგვისტო)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის აგვისტო)
15 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება (2016 წლის 6 თვე)
15 საარსებო მინიმუმი (2016 წლის აგვისტო)
15 ხელფასების სტატისტიკა (2016 წლის II კვარტალი)
15 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები შინამეურნრობებში (2016 წელი)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2016 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის აგვისტო)
28 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2016 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის აგვისტო)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016წლის აგვისტო)
ოქტომბერი
თარიღი დასახელება
3 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2015 წელი)
3 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2015 წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის სექტემბერი)
7 ხელფასების სტატისტიკა (2015 წლის წლიური)
13 არაფინანსიური კორპორაციების ფინანსიური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2015 წელი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის სექტემბერი)
13 საარსებო მინიმუმი (2016 წლის სექტემბერი)
13 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის სექტემბერი)
13 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის სექტემბერი)
13 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის სექტემბერი)
13 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის სექტემბერი)
13 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2016", (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
19
საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის სექტემბერი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის სექტემბერი)
31 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის სექტემბერი)
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2016 წლის იანვარი-სექტემბერი)
31 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2015 წლის იანვარი-სექტემბერი)
31 საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევა (2015 წლის შედეგები)
ნოემბერი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის ოქტომბერი)
4 დანაშაულების სტატისტიკა (2016 წლის I-III კვარტალი)
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის ოქტომბერი)
14 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2016 წლის III კვარტალი)
14 საერთაშორისო ტურიზმის სტატისტიკა (2016 წლის III კვარტალი)
15 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2015 წლის წლიური, დაზუსტებული)
15 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2015 წლის წლიური, დაზუსტებული)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის ოქტომბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის ოქტომბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის ოქტომბერი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის ოქტომბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2016 წლის ოქტომბერი)
18 სოფლის მეურნეობა (2016 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
21 საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის ოქტომბერი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2016.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "მეწარმეობა საქართველოში, 2016" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2015" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის ოქტომბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის ოქტომბერი)
30 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები
30 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში
დეკემბერი
თარიღი დასახელება
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის ნოემბერი)
5 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2016 წლის III კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2016 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
9 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის III კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის ნოემბერი)
14 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2016 წლის III კვარტალი)
15 ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2015 წელი)
15 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის ნოემბერი)
15 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის ნოემბერი)
15 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის ნოემბერი)
15 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის ნოემბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2016 წლის ნოემბერი)
16 ხელფასების სტატისტიკა ( 2016 წლის III კვარტალი)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2016 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის ნოემბერი)
23 რესურსებისა და გამოყენების დეტალიზებული ცხრილები (2015 წელი)
23 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2015 წელი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2016" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2016 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის ნოემბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის ნოემბერი)
 
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.