ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: კალენდარი კალენდარი 2017
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
კალენდარი 2017
2017 წლის სტატისტიკურ სამუშაოთა კალენდარი

იანვარი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2016 წლის დეკემბერი)
16 საარსებო მინიმუმი (2016 წლის დეკემბერი)
16 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2016 წლის წინასწარი)
20 საგარეო ვაჭრობა (2016 წლის წინასწარი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2016 წლის დეკემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2016 წლის დეკემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2016 წლის დეკემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2016 წლის დეკემბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის დეკემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2016 წლის დეკემბერი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2016 წელი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2016 წელი)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2015" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
თებერვალი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის იანვარი)
6 დანაშაულების სტატისტიკა (2016 წლიური)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის იანვარი)
14 საერთაშორისო ტურიზმის სტატისტიკა (2016 წლის IV კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის იანვარი)
20 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის იანვარი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის იანვარი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის იანვარი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის იანვარი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის იანვარი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის იანვარი)
20 სოფლის მეურნეობა (2016 წლის IV კვარტლის და 2016 წლის წლიური წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
20 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2016 წლის IV კვარტალი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2016 IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის იანვარი)
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის იანვარი)
28 სოციალური დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2016 წლის წლიური)
მარტი
თარიღი დასახელება
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის თებერვალი)
6 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2016 წლის IV კვარტალი)
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2016 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2016 წლის წლიური, წინასწარი)
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის IV კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის თებერვალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის თებერვალი)
16 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2016 წლის წლიური, 2016 წლის IVკვარტალი)
17 სოფლის მეურნეობა (2017 წლის ექსპრეს მონაცემები, საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობების შესახებ)
17 ხელფასების სტატისტიკა (2016 წლის IV კვარტალი)
20 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის თებერვალი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის თებერვალი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის თებერვალი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის თებერვალი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის თებერვალი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის თებერვალი)
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2016 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2016 წლის წლიური, წინასწარი)
24 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2016 წლის წლიური)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის თებერვალი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის თებერვალი)
31 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2016 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
31 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2016 წლის წლიური, წინასწარი)
31 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება (2016 წელი)
აპრილი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის მარტი)
7 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2016/2017 სასწავლო წელი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის მარტი)
13 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში, ეკონომიკის ინსტიტუციური სექტორების მიხედვით (2015 წელი)
13 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის მარტი)
18 სოფლის მეურნეობა (2016 წლის წლიური წინასწარი შედეგები მემცენარეობის შესახებ)
19 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის მარტი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის მარტი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის მარტი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის მარტი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის მარტი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის მარტი)
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის მარტი)
28 მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ქალაქებისა და თვითმმართველი თემების მიხედვით 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
28 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა თვითმმართველი ქალაქებისა და თვითმმართველი თემების მიხედვით 2016 წლის მდგომარეობით
28 მიგრაციული სალდო (2016 წელი)
28 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის მარტი)
მაისი
თარიღი დასახელება
1 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2017 წლის I კვარტალი)
1 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2017 წლის I კვარტალი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის აპრილი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2017 წლის I კვარტალი)
5 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2016/2017 სასწავლო წელი)
5 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2016/2017 სასწავლო წელი)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის აპრილი)
15 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის აპრილი)
15 საერთაშორისო ტურიზმის სტატისტიკა (2017 წლის I კვარტალი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის აპრილი)
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის აპრილი)
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები (2017 წლის აპრილი)
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის აპრილი)
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის აპრილი)
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის აპრილი)
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის აპრილი)
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2017 წლის I კვარტალი)
19 სოფლის მეურნეობა (2017 წლის I კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
25 დასაქმება და უმუშევრობა (2016 წლის წლიური)
25 შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2016 წლის წლიური)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის აპრილი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის აპრილი)
31 სიღარიბის მაჩვენებლები (2016 წლის წლიური)
31 ჯინის კოეფიციენტები (2016 წლის წლიური)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2017.I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
ივნისი
თარიღი დასახელება
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის მაისი)
5 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა.შ.) (2017 წლის I კვარტალი)
9 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
9 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის I კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის მაისი)
14 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2017 წლის I კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის მაისი)
15 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2016 წელი)
16 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2016“ (2016 წლის საბოლოო შედეგები, ელექტრონული ვერსია, ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
16 ხელფასების სტატისტიკა (2017 წლის I კვარტალი)
16 კულტურის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის წლიური)
19 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის მაისი)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის მაისი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები (2017 წლის მაისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის მაისი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის მაისი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის მაისი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის მაისი)
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
30 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა სქესისა და დაავადებათა ძირითადი კლასების მიხედვით (2016 წელი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის მაისი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის მაისი)
ივლისი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის ივნისი)
3 წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2016 წლის საბოლოო შედეგები)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის ივნისი)
14 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის ივნისი)
17 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2016" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
19 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის ივნისი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის ივნისი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები (2017 წლის ივნისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის ივნისი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის ივნისი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის ივნისი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის ივნისი)
21
მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2016 წლის წლიური, დაზუსტებული)
31 ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2016 წლის წლიური)
31 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის ივნისი)
31 ინფორმაცია ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2016 წელი)
31
ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის ივნისი)
31 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2017 წლის იანვარ-ივნისი)
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2017 წლის იანვარი-ივნისი)
აგვისტო
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის ივლისი)
4 დანაშაულების სტატისტიკა (2017 წლის I-II კვარტალი)
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის ივლისი)
14 საერთაშორისო ტურიზმის სტატისტიკა (2017 წლის II კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის ივლისი)
15 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2016 წლის წლიური, დაზუსტებული)
18 სოფლის მეურნეობა (2017 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
18 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2017 წლის II კვარტალი)
21 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის ივლისი)
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის ივლისი)
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები (2017 წლის ივლისი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის ივლისი)
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის ივლისი)
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის ივლისი)
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის ივლისი)
25 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2017 წლის I-II კვარტალი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის ივლისი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის ივლისი)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2017.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
31 ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ (2016 წელი)
სექტემბერი
თარიღი დასახელება
1 სოფლის მეურნეობა (2017 წლის ექსპრეს მონაცემები საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობების შესახებ)
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის აგვისტო)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა.შ.) (2017 წლის II კვარტალი)
8 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
8 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის II კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის აგვისტო)
13 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2017 წლის II კვარტალი)
15 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება (2017 წლის I-VI თვის)
15 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის აგვისტო)
15 ხელფასების სტატისტიკა (2017 წლის II კვარტალი)
15 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები შინამეურნეობებში (2017 წელი)
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2017 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის აგვისტო)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის აგვისტო)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები (2017 წლის აგვისტო)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის აგვისტო)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის აგვისტო)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის აგვისტო)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის აგვისტო)
28 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2017 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის აგვისტო)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის აგვისტო)
ოქტომბერი
თარიღი დასახელება
2 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2016 წელი)
2 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2016 წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის სექტემბერი)
6 ხელფასების სტატისტიკა (2016 წლის წლიური)
13 არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2016 წელი)
13 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2017", (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის სექტემბერი)
16 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის სექტემბერი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის სექტემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის სექტემბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები (2017 წლის სექტემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის სექტემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის სექტემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის სექტემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის სექტემბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის სექტემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის სექტემბერი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2017 წლის იანვარი-სექტემბერი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2017 წლის იანვარი-სექტემბერი)
31 საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევა (2016 წლის შედეგები)
ნოემბერი
თარიღი დასახელება
1 სტატისტიკური პუბლიკაცია "ქალი და კაცი საქართველოში, 2017"
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის ოქტომბერი)
3 დანაშაულების სტატისტიკა (2017 წლის I-III კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის ოქტომბერი)
14 საერთაშორისო ტურიზმის სტატისტიკა (2017 წლის III კვარტალი)
15 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2016 წლის წლიური, დაზუსტებული)
15 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2016 წლის წლიური, დაზუსტებული)
15 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის ოქტომბერი)
20 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის ოქტომბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის ოქტომბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები (2017 წლის ოქტომბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის ოქტომბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის ოქტომბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის ოქტომბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის ოქტომბერი)
20 სოფლის მეურნეობა (2017 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
20 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2017 წლის III კვარტალი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2017.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "მეწარმეობა საქართველოში, 2016" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2016" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის ოქტომბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის ოქტომბერი)
30 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები (2016 წელი)
30 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში (2016 წელი)
დეკემბერი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის ნოემბერი)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2017 წლის III კვარტალი)
8 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის III კვარტალი)
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის ნოემბერი)
14 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2017 წლის III კვარტალი)
15 ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2016 წელი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "ენერგეტიკული ბალანსი 2016"
15 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის ნოემბერი)
15 ხელფასების სტატისტიკა ( 2017 წლის III კვარტალი)
15 მონაცემები სახელმწიფო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესახებ
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2017 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის ნოემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსები (2017 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის ნოემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის ნოემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის ნოემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის ნოემბერი)
22 რესურსებისა და გამოყენების დეტალიზებული ცხრილები (2016 წელი)
25 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2016 წელი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2017" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2017 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის ნოემბერი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის ნოემბერი)
 
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.