ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: კალენდარი კალენდარი 2018
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
კალენდარი 2018
2018 წლის სტატისტიკურ სამუშაოთა კალენდარი

იანვარი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2017 წლის დეკემბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2017 წლის დეკემბერი)
15 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2017/2018 სასწავლო წელი)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2017 წლის წინასწარი)
22 საგარეო ვაჭრობა (2017 წლის წინასწარი)
22 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის დეკემბერი)
22 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2017 წლის დეკემბერი)
22 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2017 წლის დეკემბერი)
22 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის დეკემბერი)
22 იმპორტის ფასების ინდექსი (2017 წლის დეკემბერი)
22 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2017 წლის დეკემბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის დეკემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2017 წლის დეკემბერი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2017 წელი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2017 წელი)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2016" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
თებერვალი
თარიღი დასახელება
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის იანვარი)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2017 წლიური)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის იანვარი)
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2017 წლის წლიური, 2017 წლის IV კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის იანვარი)
15 სოციალური დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2017 წლის წლიური)
19 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის იანვარი)
19 სოფლის მეურნეობა (2017 წლის IV კვარტალის და 2017 წლის წლიური წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2017 წლის IV კვარტალი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის იანვარი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის იანვარი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის იანვარი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის იანვარი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის იანვარი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის იანვარი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2017.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის იანვარი)
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის იანვარი)
მარტი
თარიღი დასახელება
1 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2017/2018სასწავლო წელი)
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის თებერვალი)
6 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2017 წლის IV კვარტალი)
7 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2017/2018 სასწავლო წელი)
12 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
12 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის წლიური, წინასწარი)
12 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის IV კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის თებერვალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის თებერვალი)
16 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2017 წლის წლიური, 2017 წლის IV კვარტალი)
16 სოფლის მეურნეობა (2018 წლის ექსპრეს მონაცემები საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობების შესახებ)
19 ხელფასების სტატისტიკა (2017 წლის IV კვარტალი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის თებერვალი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის თებერვალი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის თებერვალი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის თებერვალი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის თებერვალი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის თებერვალი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის თებერვალი)
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2017 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2017 წლის წლიური, წინასწარი)
23 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2017 წლის წლიური)
26 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2017 წლის IV კვარტალი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის თებერვალი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის თებერვალი)
30 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2017 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
30 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2017 წლის წლიური, წინასწარი)
30 ლომბარდების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
30 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება) (2017 წელი)
აპრილი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის მარტი)
5 ყოველთვიური ენერგეტიკის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2018 წლის იანვარი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის მარტი)
13 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში (2016 წელი, დაზუსტებული)
16 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის მარტი)
17 სოფლის მეურნეობა (2017 წლის წლიური წინასწარი შედეგები მემცენარეობის შესახებ)
19 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის მარტი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის მარტი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის მარტი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის მარტი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის მარტი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის მარტი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის მარტი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის მარტი)
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
30 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით 2017 წლის მდგომარეობით
30 გარე მიგრაციის მაჩვენებლები (2017 წელი)
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2018 წლის I კვარტალი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2018 წლის I კვარტალი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის მარტი)
მაისი
თარიღი დასახელება
1 მონაცემები საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის შესახებ (2017 წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის აპრილი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2018 წლის თებერვალი)
4 დანაშაულების სტატისტიკა (2018 წლის I კვარტალი)
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის აპრილი)
15 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის, აპრილი)
15 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის I კვარტალი)
18 სოფლის მეურნეობა (2018 წლის I კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
21 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის აპრილი)
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის აპრილი)
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის აპრილი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის აპრილი)
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის აპრილი)
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის აპრილი)
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის აპრილი)
21 დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის I კვარტალი)
21 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2018 წლის I კვარტალი)
25 დასაქმება და უმუშევრობა (2017 წლის წლიური)
25 შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2017 წლის წლიური)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის აპრილი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის აპრილი)
31 სიღარიბის მაჩვენებლები (2017 წლის წლიური)
31 ჯინის კოეფიციენტები (2017 წლის წლიური)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2018.I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
ივნისი
თარიღი დასახელება
4 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის მაისი)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2018 წლის I კვარტალი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2018 წლის მარტი)
8 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის I კვარტალი)
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის მაისი)
14 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის I კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის მაისი)
15 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2017“ (2017 წლის საბოლოო შედეგები, ელექტრონული ვერსია, ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
15 ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლის I კვარტალი)
15 კულტურის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის წლიური)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის მაისი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის მაისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის მაისი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის მაისი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის მაისი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის მაისი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის მაისი)
25 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის I კვარტალი)
25 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2018 წლის I კვარტალი)
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
29 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა სქესისა და დაავადებათა ძირითადი კლასების მიხედვით (2017 წელი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის მაისი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის მაისი)
ივლისი
თარიღი დასახელება
2 წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2017 წლის საბოლოო შედეგები)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის ივნისი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2018 წლის აპრილი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის ივნისი)
16 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის ივნისი)
16 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2017" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
19 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის ივნისი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის ივნისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის ივნისი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის ივნისი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის ივნისი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის ივნისი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის ივნისი)
20
მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2017 წლის წლიური, დაზუსტებული)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის ივნისი)
30
ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის ივნისი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2018 წლის იანვარ-ივნისი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2018 წლის იანვარი-ივნისი)
31 ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2017 წელი)
31 ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2017 წლის წლიური)
აგვისტო
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის ივლისი)
3 დანაშაულების სტატისტიკა (2018 წლის I-II კვარტალი)
3 ყოველთვიური ენერგეტიკის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2018 წლის მაისი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის ივლისი)
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის ივლისი)
15 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის წლიური, დაზუსტებული)
17 სოფლის მეურნეობა (2018 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
20 დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის II კვარტალი)
20 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2018 წლის II კვარტალი)
20 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის ივლისი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის ივლისი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის ივლისი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის ივლისი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის ივლისი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის ივლისი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის ივლისი)
24 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2018 წლის I-II კვარტალი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის ივლისი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის ივლისი)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2018.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
31 ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ (2017 წელი)
31 სოფლის მეურნეობა (ექსპრეს მონაცემები 2018 წლის საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობის შესახებ)
სექტემბერი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის აგვისტო)
3 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2018 წლის II კვარტალი)
3 ყოველთვიური ენერგეტიკის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2018 წლის ივნისი)
7 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის II კვარტალი)
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის აგვისტო)
13 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)
14 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება) (2018 წლის I-VI თვის)
14 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის აგვისტო)
14 ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)
14 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები შინამეურნეობებში (2018 წელი)
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
18 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2018 წლის იანვარ-ივნისი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის აგვისტო)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის აგვისტო)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის აგვისტო)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის აგვისტო)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის აგვისტო)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის აგვისტო)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის აგვისტო)
24 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის II კვარტალი)
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2018 წლის II კვარტალი)
28 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის აგვისტო)
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის აგვისტო)
ოქტომბერი
თარიღი დასახელება
1 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2017 წელი)
1 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის სექტემბერი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2018 წლის ივლისი)
8 ხელფასების სტატისტიკა (2017 წლის წლიური)
8 სამუშაო ძალაზე გაწეული დანახარჯების სტრუქტურა (2017 წელი)
8 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი დაკავებული თანამდებობების/პოზიციების მიხედვით (2017 წელი)
15 არაფინანსური კორპორაციების ფინანსიური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
15 საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2018", (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის სექტემბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის სექტემბერი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის სექტემბერი)
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის სექტემბერი)
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის სექტემბერი)
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის სექტემბერი)
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის სექტემბერი)
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის სექტემბერი)
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის სექტემბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის სექტემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის სექტემბერი)
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2018 წლის იანვარი-სექტემბერი)
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2018 წლის იანვარი-სექტემბერი)
31 საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევა (2017 წლის შედეგები)
ნოემბერი
თარიღი დასახელება
2 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის ოქტომბერი)
5 ყოველთვიური ენერგეტიკის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2018 წლის აგვისტო)
5 დანაშაულების სტატისტიკა (2018 წლის I-III კვარტალი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის ოქტომბერი)
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)
15 მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2017 წელი, დაზუსტებული)
15 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის ოქტომბერი)
19 დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის III კვარტალი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის ოქტომბერი)
19 სოფლის მეურნეობა (2018 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2018 წლის III კვარტალი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის ოქტომბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის ოქტომბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის ოქტომბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის ოქტომბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის ოქტომბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის ოქტომბერი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2018.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2017" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის ოქტომბერი)
30 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯებისა და შემოსავლების მეთოდით (2017 წელი, დაზუსტებული)
30 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2017 წლის წლიური, დაზუსტებული)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის ოქტომბერი)
30 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2018/2019 სასწავლო წელი)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "მეწარმეობა საქართველოში, 2017" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
30 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში (2017 წელი)
დეკემბერი
თარიღი დასახელება
3 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის ნოემბერი)
4 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2018 წლის III კვარტალი)
4 ყოველთვიური ენერგეტიკის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2018 წლის სექტემბერი)
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის III კვარტალი)
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის ნოემბერი)
14 შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)
14 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის ნოემბერი)
14 მონაცემები სახელმწიფო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესახებ (2018/2019 სასწავლო წელი)
17 ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)
17 ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
17 სტატისტიკური პუბლიკაცია "ენერგეტიკული ბალანსი 2017"
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის ნოემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის ნოემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის ნოემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის ნოემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის ნოემბერი)
21 რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები მიმდინარე ფასებში (2017 წელი, დაზუსტებული)
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2018 წლის III კვარტალი)
24 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის III კვარტალი)
25 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წელი, დაზუსტებული)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2018" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ბეჭდური ვერსია)
28 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
31 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის ნოემბერი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის ნოემბერი)
 
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.