ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: მეთოდოლოგია სოციალური სტატისტიკა
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
სოციალური სტატისტიკა
 1. თანამედროვე საერთაშორისო რეკომენდაციები შრომის სტატისტიკაზე - 1988 წლის გამოცემა; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), ჟენევა;

 2. ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის გამოკვლევა: დასაქმება, უმუშევრობა და არასრული დასაქმება (მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო) - რ. გუსმანი, ფ მეხრანი, ვ. ვერმა - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჟენევა 1990.

 3. დასაქმების, უმუშევრობისა და არასრული დასაქმების გაანგარიშების მეთოდიკა - თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტები და მათი გამოქვეყნების საკითხები.

 4. ძირითადი ცნებები და განმარტებები შრომის სტატისტიკაში _შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (შსო)

 5. ხელფასების სტატისტიკის ინტეგრირებული სისტემა (მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო) - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჟენევა 1994.

 6. შინამეურნეობების გამოკვლევების სახელმძღვანელო, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნიუ-ორკი 1984 წელი

 7. შინამეურნეობებისა და ცალკეული ინდივიდების მიერ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების ინდიკატორების გაანგარიშების მეთოდოლოგია, ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო გაერთიანება, ჟენევა, შვეიცარია, 2014 წელი

 8. ინფორმაციული საზოგადოების სტატისტიკის მეთოდური სახელმძღვანელო, ევროსტატი, 2014 წელი

 9. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დანაშაულებების აღკვეთისა და სისხლის სამართლის ვენის განყოფილების სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაციისა და პოლიტიკის ანალიზის დეპარტამენტის რეკომენდაციები

 10. იუნესკოს სტატისტიკის ინსიტიტუტის რეკომენდაციები (განათლება, მეცნიერება, კულტურა)

 11. ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN WOMEN) რეკომენდაციები გენდერული სტატისტიკის სფეროში

 12. ზოგადი განმარტებები სამუშაო ძალის სტატისტიკის მეთოდოლოგიაზე

 13. შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმის ღირებულების გაანგარიშების მეთოდი

 14. ხელფასების სტატისტიკის ზოგადი მეთოდოლოგია

 
2019-04-23
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
გადმოწერეთ
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.