ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 

საიტის რუკა
ჩვენს შესახებ
 ისტორია
 საქსტატის შესახებ
კანონმდებლობა
მმართველობა
საბჭო
 აღმასრულებელი დირექტორი
 აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
 აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
 მრჩეველთა საბჭო
ორგანიზაციული სტრუქტურა
 სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი
 ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
 შიდა აუდიტის დეპარტამენტი
 ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტი
 სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტი
 მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტი
 ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტი
 ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტი
 საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტი
 სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტები
მიმდინარე საერთაშორისო პროექტები
დასრულებული საერთაშორისო პროექტები
 ტენდერები
აუქციონები
 ბიუჯეტი
ტერიტორიული ორგანოები
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიურო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიურო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიურო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიურო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიურო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიურო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიურო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიურო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიურო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
 მონაცემთა ბაზები
პუბლიკაციები
 კვარტალური
 წლიური
 ყოველთვიური
არქივი
 2014 წლის აღწერის ძირითადი შედეგები
  მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის სიღრმისეული ანალიზი
 "ფონდი – ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს" – პუბლიკაციები
 პროდუქტები
მეთოდოლოგია
 ეროვნული ანგარიშები
 საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები
 ბიზნეს სტატისტიკა
 სოციალური სტატისტიკა
ფასების სტატისტიკა
 სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა
 მოსახლეობის აღწერა და დემოგრაფია
 კითხვარები
 კლასიფიკაციები
 სტატისტიკურ მონაცემთა გადასინჯვის პოლიტიკა
მეტამონაცემები
 ბიზნეს სექტორი
 ბიზნეს რეგისტრი
 მომსახურების სტატისტიკა
 მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 მონეტარული სტატისტიკა
 სოფლის მეურნეობა
 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
 საგარეო ვაჭრობა
 ფასები
 მოსახლეობა
 საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულები
 სამთავრობო დაწესებულებები
 საერთაშორისო ორგანიზაციები
 მსოფლიოს ქვეყნების სტატ.სამსახურები
 დსთ-ს სახელმწიფოების სტატ.სამსახურები
 მომსახურება და ტარიფები

 
2019-04-23
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
გადმოწერეთ
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.