ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: ჩვენს შესახებ პროექტები დასრულებული საერთაშორისო პროექტები
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
დასრულებული საერთაშორისო პროექტები
პროექტის დასახელება – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და შვედეთის სტატისტიკის თანამშრომლობის პროექტი.
პარტნიორი ქვეყანა – შვედეთი.
პარტნიორი დაწესებულება – სტატისტიკის ცენტრალური ბიურო.
პროექტის ხანგრძლივობა – 01/05/2011–01/05/2014 წწ. შესაძლებელია პროექტის გაგრძელება.
პროექტის კომპონენტები:
ძირითადი – სტატისტიკური მეთოდების სრულყოფა; ეროვნული ანგარიშები; ფასების სტატისტიკა;
დამატებითი – მენეჯმენტი და ადამიანური რესურსების მართვა; ბიზნეს რეგისტრი; ბიზნეს სტატისტიკა; სტატისტიკური მონაცემების ხარისხის მართვა; სტატისტიკური ინფორმაციის გავრცელება; ინფორმაციული ტექნოლოგიები.
მიღებული შედეგი – სამომხმარებლო ფასების ინდექსისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსის დათვლის მეთოდოლოგიის გაუმჯობესება; მწარმოებელთა ფასების ინდექსისათვის ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის მოდელის შემუშავება; ბიზნეს რეესტრში ახალი მეთოდებისა და მეტამონაცემების დანერგვა; ბიზნეს კვლევებში შერჩევის გაუმჯობესება.

PIM Georgia Report final

Progress report inception period 2011

Progress report 1 November, 2011 – 30 April, 2012

Progress report 1 May – 31 October, 2012

Progress report for the first year


პროექტის დასახელება – მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი (კავკასიის სოფლის მეურნეობის განვითარების ინიციატივა).
პროექტის მიზანი – საქსტატის დახმარება სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის განვითარებაში.
პარტნიორი ქვეყანა – აშშ. პარტნიორი ორგანიზაცია –აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA).
პროექტის ხანგრძლივობა – 10/01/2006–2013 წწ.
მიღებული შედეგი – დაიხვეწა მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების სისტემა. გაუმჯობესდა სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ხარისხი.

სოციალური სტატისტიკა, შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევა

პროექტის დასახელება – ორმხრივი თანამშრომლობის პროექტი ნიდერლანდების სტატისტიკის სამსახურსა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის.
პარტნიორი ქვეყანა/საერთაშორისო ორგანიზაცია – ნიდერლანდები.
პარტნიორი ორგანიზაცია – სტატისტიკის ცენტრალური ბიურო.
პროექტის ხანგრძლივობა – 01/01/2011–01/07/2013 წწ.
მიღებული შედეგი – მიღებული გამოცდილება გათვალისწინებული იქნება 2014 წლის საყოველთაო აღწერის ბაზაზე შექმნილი შერჩევის გაკეთების დროს.


ფასების სტატისტიკა

პროექტის დასახელება – საერთაშორისო შედარებების პროგრამის 2011 წლის რაუნდი.
პარტნიორი ქვეყანა/საერთაშორისო ორგანიზაცია – აშშ / ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა საქართველო (MCG); მსოფლიო ბანკი.
პროექტის ხანგრძლივობა – 01/11/2010–2013 წწ.
მიღებული შედეგი – პროექტი განხორციელდა ICP-ის გლობალური ოფისის მხარდაჭერითა და სამი საერთაშორისო ექსპერტის მონაწილეობით. მოხდა 1200-ზე მეტი სამომხმარებლო საქონლისა და მომსახურების, საინვესტიციო საქონლის და სამშენებლო მასალების ფასების შედარება საქართველო - სომხეთს შორის. ასევე მსყიდველობითუნარიანობის პარიტეტების გამოთვლა. ამ შედარების შედეგები ჩართული იქნა საერთაშორისო შედარების პროგრამის (ICP) 2011 წლის რაუნდში.

საქართველოსა და სომხეთის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის შედარება


ეროვნული ანგარიშები

პროექტის დასახელება – პოლონეთის დახმარება 2014; საქართველოს სტატისტიკური სისტემის განვითარების ხელშეწყობა რეგიონული ანგარიშების სფეროში.
პარტნიორი ქვეყანა – პოლონეთი.
პარტნიორი ორგანიზაცია – პოლონეთის ცენტრალური სტატისტიკური სამსახური.
პროექტის ხანგრძლივობა – ივლისი/2014 – დეკემბერი/2014.
მიღებული შედეგი – რეგიონალური სტატისტიკის მონაცემების ფორმირებისა და ანალიზისთვის აუცილებელი ცოდნის გაზიარება; რეკომენდაციები რეგიონალური ანალიზის განსავითარებლად.


მონაცემთა გავრცელება

პროექტის დასახელება – კვლევების მონაცემთა გამოყენების გაუმჯობესება საქართველოში.
პარტნიორი ქვეყანა/საერთაშორისო ორგანიზაცია – ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD).
პროექტის ხანგრძლივობა – 01/09/2012–03/06/2013 წწ.
მიღებული შედეგი – სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებისთვის გამოკვლევებისა და აღწერების შესახებ გაუმჯობესებული ინფორმაციის (მიკრომონაცემების ჩათვლით) მიწოდება.
 
2017-12-15
საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი
გადმოწერეთ
2017-12-15
ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები 2016
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2017, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.