ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 

საიტის რუკა
ჩვენს შესახებ
 ისტორია
 საქსტატის შესახებ
კანონმდებლობა
მმართველობა
საბჭო
 აღმასრულებელი დირექტორი
 აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
 აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
 აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
 მრჩეველთა საბჭო
ორგანიზაციული სტრუქტურა
 აღმასრულებელი დირექტორის აპარატი
 ადმინისტრაციული სამმართველო
 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველო
 შიდა აუდიტის სამმართველო
 ეროვნული ანგარიშების სამმართველო
 სოციალური სტატისტიკის სამმართველო
 მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველო
 ფასების სტატისტიკის სამმართველო
 ბიზნეს სტატისტიკის სამმართველო
 საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველო
 სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტები
მიმდინარე საერთაშორისო პროექტები
დასრულებული საერთაშორისო პროექტები
 ტენდერები
აუქციონები
 ბიუჯეტი
ტერიტორიული ორგანოები
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველო
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
 მონაცემთა ბაზები
პუბლიკაციები
 კვარტალური
 წლიური
 ყოველთვიური
არქივი
  მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის სიღრმისეული ანალიზი
 "ფონდი – ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს" – პუბლიკაციები
 პროდუქტები
მეთოდოლოგია
 ეროვნული ანგარიშები
 საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები
 ბიზნეს სტატისტიკა
 სოციალური სტატისტიკა
ფასების სტატისტიკა
 სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა
 მოსახლეობის აღწერა და დემოგრაფია
 კითხვარები
 კლასიფიკაციები
 სტატისტიკურ მონაცემთა გადასინჯვის პოლიტიკა
მეტა მონაცემები
 ეროვნული ანგარიშები
 წარმოების ინდექსები
 საქონლით საგარეო ვაჭრობა
 სამომხმარებლო ფასები
 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასები
 დასაქმება
 სიღარიბე
 განათლება
 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
 ბიზნეს სტატისტიკა
 სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევა
 მოსახლეობა
 საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულები
 სამთავრობო დაწესებულებები
 საერთაშორისო ორგანიზაციები
 მსოფლიოს ქვეყნების სტატ.სამსახურები
 დსთ-ს სახელმწიფოების სტატ.სამსახურები
 მომსახურება და ტარიფები

 
2018-08-15
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)
გადმოწერეთ
2018-08-14
უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)
გადმოწერეთ
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.