დაბადება
წელი ცოცხლად დაბადებულთა
რიცხოვნობა
შობადობის კოეფიციენტი
(1000 კაცზე)
2008 52 442 13.6
2009 56 568 14.8
2010 55 230 14.6
2011 51 565 13.7
2012 49 969 13.4
2013 49 657 13.4
2014 60 635 16.3
2015 59 249 15.9
2016 56 569 15.2
2017 53 293
14.3