საგარეო ვაჭრობა
(მლნ. აშშ დოლარი)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017* წ. იანვარი-ოქტომბერი

საგარეო სავაჭრო ბრუნვა

6444

7797

5609

6913

9259

10433

10933

11463

9505

9408

8566

საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB)

1232

1495

1134

1677

2186

2377

2910

2861

2205

2113

2203

საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი(CIF)

5212

6302

4476

5236

7072

8056

8023

8602

7300

7295

6363

საგარეო ვაჭრობის სალდო

-3980

-4806

-3342

-3559

-4886

-5680

-5112

-5741

-5096

-5181

-4160

ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე

1113

1326

990

1380

1693

1606

1812

1873

1637

1657

1701

*წინასწარი მონაცემები