საგარეო ვაჭრობა
(მლნ. აშშ დოლარი)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

საგარეო სავაჭრო ბრუნვა

6913.3

9258.7

10433.0

10933.1

11462.9

9505.0

9407.7

10674.7

12484.4

საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB)

1677.3

2186.4

2376.6

2910.3

2861.0

2204.7

2112.9

2735.5

3362.1

საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი(CIF)

5236.0

7072.3

8056.4

8022.7

8601.8

7300.3

7294.0

7939.2

9122.3

საგარეო ვაჭრობის სალდო

-3558.7

-4885.8

-5679.7

-5112.4

-5740.8

-5095.6

-5181.1

-5203.7

-5760.2

ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე

1380.3

1693.0

1606.4

1812.1

1873.3

1637.4

1657.1

2070.0

2297.1

*წინასწარი მონაცემები.