საგარეო ვაჭრობა
(მლნ. აშშ დოლარი)

2014

2015

2016

2017

2018*

2019* (იანვარი-თებერვალი)

საგარეო სავაჭრო ბრუნვა

11462.9

9505.0

9407.7

10674.7

12476.3

1739.8

საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB)

2861.0

2204.7

2112.9

2735.5

3354.9

505.0

საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი(CIF)

8601.8

7300.3

7294.0

7939.2

9121.4

1234.8

საგარეო ვაჭრობის სალდო

-5740.8

-5095.6

-5181.1

-5203.7

-5766.4

-729.8

ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე

1873.3

1637.4

1657.1

2070.0

2227.2

342.6

*წინასწარი მონაცემები.