მოსახლეობა


ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
მოსახლეობის რიცხოვნობა 1 იანვრისათვის (ათასი კაცი)

4 401.3

4 394.7

4 382.1

4 385.4

4 436.4

4 469.2

4 497.6

4 483.8

4 490.5 3 713.7 3 720.4
მათ შორის:
ქალაქად (ათასი კაცი)

2 310.4

2 308.9

2 303.8

2 309.1

2 350.5

2 371.3

2 391.7

2 410.8

2 410.8

2 122.9 2 128.5
სოფლად (ათასი კაცი)

2 090.9

2 085.8

2 078.3

2 076.3

2 085.9

2 097.9

2 105.9

2 073.0

2 078.8 1 590.8 1 591.9
ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა

47 795

49 287

56 565

63 377

62 585

58 014

57 031

57 878

60 635

59 249

გარდაცვლილთა რიცხოვნობა

42 255

41 178

43 011

46 625

47 864

49 818

49 348

48 553

49 087

49 121

მათ შორის:
1 წლამდე გარდაცვალება

753

656

959

945

701

703

715

640

578

507

ბუნებრივი მატება

5 540

8 109

13 554

16 752

14 721

8 196

7 683

9 325

11 548 10 128
მკვდრადშობადობა

712

632

660

484

653

563

664

567

640

589

ქორწინებათა რიცხვი

21 845

24 891

31 414

31 752

34 675

30 863

30 412

34 693

31 526

29 157

განქორწინებათა რიცხვი

2 060

2 325

3 189

4 030

4 726

5 850

7 136

8 089

9 119

9 112

სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას

74.3

75.1 74.2 73.6 74.4
74.5 74.7 75.2

72.9

72.9

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (კოეფიციენტები)
შობადობა (ათას კაცზე)

10.9

11.2

12.9

14.4

14.1

12.9

12.7 12.9

16.3

15.9

მოკვდაობა (ათას კაცზე)

9.6

9.4

9.8

10.6

10.7

11.1

11.0 10.8

13.2

13.2

1 წლამდე მოკვდაობა (ათას ცოცხლად დაბადებულზე)

15.8

13.3

17.0

14.9

11.2

12.1

12.5

11.1

9.5

8.6

ბუნებრივი მატება (ათას კაცზე)

1.3

1.8

3.1

3.8

3.3

1.8

1.7 2.1

3.1

2.7

მკვდრადშობადობა

14.7

12.7

11.5

7.6

10.3

9.6

11.5 9.7

10.4

9.8

ქორწინება (ათას კაცზე)

5.0

5.7

7.2

7.2

7.8

6.9

6.8 7.7

8.5

7.8

განქორწინება (ათას კაცზე)

0.5

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.6
1.8

2.4

2.5