მოსახლეობა


ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
მოსახლეობის რიცხოვნობა 1 იანვრისათვის
(ათასი კაცი)

4 394.7

4 382.1

4 385.4

4 436.4

4 469.2

4 497.6

4 483.8

4 490.5 3 713.7 3 720.4 3 718.2
მათ შორის:
საქალაქო დასახლება
(ათასი კაცი)

2 308.9

2 303.8

2 309.1

2 350.5

2 371.3

2 391.7

2 410.8

2 411.7

2 122.9 2 128.5 2 128.6
სასოფლო დასახლება
(ათასი კაცი)

2 085.8

2 078.3

2 076.3

2 085.9

2 097.9

2 105.9

2 073.0

2 078.8 1 590.8 1 591.9 1 589.6
ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა

49 287

56 565

63 377

62 585

58 014

57 031

57 878

60 635

59 249

56 569

53 293

გარდაცვლილთა რიცხოვნობა

41 178

43 011

46 625

47 864

49 818

49 348

48 553

49 087

49 121

50 771

47 822

მათ შორის:
1 წლამდე გარდაცვალება

656

959

945

701

703

715

640

578

507

507

512

ბუნებრივი მატება

8 109

13 554

16 752

14 721

8 196

7 683

9 325

11 548 10 128 5 798 5 471
მკვდრადშობადობა

632

660

484

653

563

664

567

640

589

558

506

ქორწინებათა რიცხვი

24 891

31 414

31 752

34 675

30 863

30 412

34 693

31 526

29 157

25 101

23 684

განქორწინებათა რიცხვი

2 325

3 189

4 030

4 726

5 850

7 136

8 089

9 119

9 112

9 539

10 222

სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას
75.1 74.2 73.6 74.4
74.5 74.7 75.2

72.9

72.9

72.7

 

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (კოეფიციენტები)
შობადობა (ათას კაცზე)

11.2

12.9

14.4

14.1

12.9

12.7 12.9

16.3

15.9

15.2

 

მოკვდაობა (ათას კაცზე)

9.4

9.8

10.6

10.7

11.1

11.0 10.8

13.2

13.2

13.7

 

1 წლამდე მოკვდაობა (ათას ცოცხლად დაბადებულზე)

13.3

17.0

14.9

11.2

12.1

12.5

11.1

9.5

8.6

9.0

9.6

ბუნებრივი მატება (ათას კაცზე)

1.8

3.1

3.8

3.3

1.8

1.7 2.1

3.1

2.7

1.6

 

მკვდრადშობადობა

12.7

11.5

7.6

10.3

9.6

11.5 9.7

10.4

9.8

9.8

9.4

ქორწინება (ათას კაცზე)

5.7

7.2

7.2

7.8

6.9

6.8 7.7

8.5

7.8

6.7

 

განქორწინება (ათას კაცზე)

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.6
1.8

2.4

2.5

2.6