ბიზნეს სექტორი

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I 2017

II 2017

III 2017

IV 2017

I 2018

ბრუნვა, მლნ.ლარი

17544.4

19650.7

20302.2

24400.7

36726.2

42048.0

44327.9

50064.7

56984.8

64081.8

15160.6

16640.0

18611.0

21145.4

17980.2

გამოშვებული პროდუქცია, მლნ.ლარი

9645.4

10248.4

11003.1

13303.7

19239.9

23096.0

23553.6

26068.6

29993.9

34156.9

7496.2

8900.0

10088.8

10539.9

8692.2

დამატებული ღირებულება, მლნ.ლარი

4541.8

5162.6

5464.1

6703.2

9253.7

11190.7

12139.1

12849.4

14761.0

16772.4

...

...

...

...

...

შუალედური მოხმარება, მლნ.ლარი

5103.7

5085.8

5539.0

6600.5

9986.3

11905.3

11414.5

13219.2

15232.9

17384.5

...

...

...

...

...

ფიქსირებული აქტივები, მლნ.ლარი

7935.9

9257.1

12025.8

13386.1

15538.7

18625.8

20346.4

23183.8

24829.9

28195.1

...

...

...

...

...

დასაქმებულთა რაოდენობა, კაცი

361209

349250

387463

397806

503236

534397

550885

592147

626739

666790

604984

631316

643923

660059

637047

დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება, ლარი

381.6

519.8

538.1

592.7

622.6

714.3

760.1

800.5

896.8

938.3

1024.0

1106.9

1143.5

1241.5

1106.4


საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები