პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
მლნ. აშშ დოლარი
წელი
სულ
I კვ
II კვ
III კვ
IV კვ
2005 452.8 88.6 104.8 79.6 179.7
2006 1 171.2 145.2 318.0 332.4 375.5
2007 1 752.6 330.8 366.5 468.9 586.4
2008 1 569.7 539.5 605.4 134.9 290.0
2009
664.2 113.3 177.1 179.0 194.8
2010
845.1
176.1 211.4 236.4 221.2
2011
1 129.9
222.5 270.9 306.8 329.6
2012
1 022.9 295.5 246.8 219.5 261.2
2013 1 020.6 290.4 216.4 265.8 248.0
2014 1 818.0 326.7 209.7 740.6 541.0
2015 1 652.5 335.0 483.0 504.1 330.5
2016 1 602.9 408.0 414.6 517.1 263.1
2017* 1 861.9 416.4 347.7 600.4 497.4
2018* 279.3 279.3

* წინასწარი მონაცემები.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყნების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკის სექტორების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ინფორმაციის წყაროების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები რეგიონების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 1996-2017 წლებში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მდგომარეობა (ინტეგრირებული ფორმატი)
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის საიტზე