პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
მლნ. აშშ დოლარი
წელი
სულ
I კვ
II კვ
III კვ
IV კვ
2005 449.8 89.4 105.9 75.6 178.9
2006 1 190.4 146.0 306.9 280.7 456.7
2007 2 014.8 421.4 401.5 489.1 702.9
2008 1 564.0 537.7 605.4 134.7 286.2
2009
658.4 114.0 177.2 173.2 194.0
2010
814.5
166.5 208.3 225.6 214.1
2011
1 117.2
209.7 248.3 316.6 342.6
2012
911.6 261.2 217.7 199.0 233.7
2013 941.9 252.3 207.9 254.8 226.9
2014 1 758.4 309.5 196.2 726.0 526.7
2015 1 564.5 291.5 462.7 483.2 327.1
2016 1565.9 390.1 404.3 501.3 270.2
2017* 751.0
404.4 346.6


* წინასწარი მონაცემები.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყნების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკის სექტორების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ინფორმაციის წყაროების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები რეგიონების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 1996-2017 წლებში
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის საიტზე