პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
მლნ. აშშ დოლარი
წელი
სულ
I კვ
II კვ
III კვ
IV კვ
2005 452.8 88.6 104.8 79.6 179.7
2006 1 170.1 145.2 316.9 332.4 375.5
2007 1 750.2 328.4 366.5 468.9 586.4
2008 1 564.3 536.8 605.4 134.9 287.2
2009
658.9 113.3 177.1 173.7 194.8
2010
813.8
167.3 209.1 226.3 211.2
2011
1 048.2
209.7 248.3 288.2 302.0
2012
911.3 260.5 217.7 199.1 234.0
2013 949.9 252.2 208.8 254.8 234.0
2014 1 763.0 312.6 191.2 729.4 530.0
2015 1 576.0 294.6 465.6 486.0 329.8
2016 1 583.8 394.0 408.6 505.5 275.8
2017* 1 346.5 404.5 347.5 594.5

* წინასწარი მონაცემები.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყნების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკის სექტორების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ინფორმაციის წყაროების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები რეგიონების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 1996-2017 წლებში
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის საიტზე