პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
მლნ. აშშ დოლარი
წელი
სულ
I კვ
II კვ
III კვ
IV კვ
2005 452.8 88.6 104.8 79.6 179.7
2006 1 171.2 145.2 318.0 332.4 375.5
2007 1 752.6 330.8 366.5 468.9 586.4
2008 1 569.7 539.5 605.4 134.9 290.0
2009
664.2 113.3 177.1 179.0 194.8
2010
845.1
176.1 211.4 236.4 221.2
2011
1 129.9
222.5 270.9 306.8 329.6
2012
1 022.9 295.5 246.8 219.5 261.2
2013 1 020.5 290.3 216.4 265.8 248.0
2014 1 817.7 326.6 209.7 740.5 540.9
2015 1 665.6 335.0 483.0 515.9 331.7
2016 1 565.8 378.8 411.5 491.7 283.7
2017 1 894.5 393.6 355.8 622.8 522.2
2018* 1 232.4 300.1 390.4 344.7 197.1

* წინასწარი მონაცემები.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყნების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკის სექტორების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ინფორმაციის წყაროების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები რეგიონების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები კომპონენტების მიხედვით
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 1996-2018 წლებში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მდგომარეობა (ინტეგრირებული ფორმატი)
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის საიტზე