ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით

(1 სექტემბერი 2018)

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა

სუბიექტთა რაოდენობა

აქტიური

%

სულ 709729 184660 100
კომერციული იურიდიული პირები 244919 80975 34.5
სოლიდარული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (სპს)
2759 271 0.4
კომანდიტური საზოგადოება
186 26 0.0
შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს)
234240 79423 33.0
სააქციო საზოგადოება
2527 907 0.4
კოოპერატივი
5207 348 0.7
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 26316 3795 3.7
ინდივიდუალური მეწარმე 427035 95994 60.2
სხვა 5627 1216 0.8
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5832 2680 0.8