ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით

(1 იანვარი 2019)

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა

რეგისტრირებული სუბიექტი

აქტიური სუბიექტი

რაოდენობა

%

რაოდენობა

%

სულ 723081 100.0 189998 100.0
კომერციული იურიდიული პირები 252673 34.9 85430 45.0
სოლიდარული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (სპს)
2759 0.4 273 0.1
კომანდიტური საზოგადოება
188 0.0 26 0.0
შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს)
241919 33.5 83841 44.1
სააქციო საზოგადოება
2564 0.4 929 0.5
კოოპერატივი
5243 0.7 361 0.2
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 26692 3.7 3939 2.1
ინდივიდუალური მეწარმე 432207 59.8 96678 50.9
სხვა 5669 0.8 1269 0.7
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5840 0.8 2682 1.4