საკონტაქტო ინფორმაცია
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
ცენტრალური ოფისი: 0180, ცოტნე დადიანის ქ. 30
(+995 32) 236 72 10, დამ. 110 (საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური)
(+995 32) 236 72 13
info@geostat.ge