ორგანიზაციული სტრუქტურა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცენტრალური აპარატისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო განრიგი