აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
მაია გუნცაძე


საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 2367210 (002)
ი: (+995 32) 2367213

ელ-ფოსტა: mguntsadze@geostat.ge

სამუშაო გამოცდილება:

2012-დღემდე სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე;

2011-2012 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) თბილისის ბიუროს უფროსი;

2010-2011 ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა საქართველო (Millennium Challenge Georgia Fund) ზეგავლენის შეფასების პროექტის მენეჯერი სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი);

2007-2010 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექცია მომსახურების სამმართველოს უფროსი;

2005-2007 სს “თბილგაზი” (შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი”) ბიზნეს-ცენტრის უფროსი, დისტრიბუციის უფროსი, და სხვა.

პედაგოგიური გამოცდილება:

2016-დან თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი სასწავლო კურსი: მენეჯმენტი, ეკონომიკური და ფინანსური პოლიტიკა.

განათლება:

2008–2011 სტუ, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი

• სადისერტაციო ნაშრომი – “რისკების მართვა და გადაწყვეტილებების ძიების ანალიზი პროექტების მენეჯმენტში”

2001–2003 სტუ, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი სახელმწიფო მართვის მაგისტრი სახელმწიფო მართვის მოხელის კვალიფიკაციით (წარჩინების დიპლომი)

• სამაგისტრო ნაშრომი – “ხელისუფლების არსი და ზოგადი სტრუქტურა”

1996–2001 სტუ, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი სახელმწიფო მართვის ბაკალავრი სახელმწიფო მართვის მოხელის კვალიფიკაციით (წარჩინების დიპლომი)

სპეციალიზირებული კურსები და სერთიფიკატები:

2017 ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და საჯარო მართვის ფაკულტეტი, სასწავლო კურსი-სიღარიბიდან კეთილდღეობამდე: ეკონომიკური განვითარების საფუძვლები;

2017 საერთაშორისო სტატისტიკის ინსტიტუტი (ISI), კურსი -ოფიციალური სტატისტიკის დამოუკიდებლობა და მთლიანობა;

2008 ევროკავშირის საგადასახადო რეფორმების ხელშეწყობის პროექტი პროექტის მართვის სემინარი;

1999 ეკონომიკის მართვის სამეცნიერო საკონსულტაციო ინსტიტუტი სამინისტროებისა და უწყებების ხელმძღვანელებისა და სპეციალისტების სასწავლო კურსები სპეციალური პროგრამით;

1999 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, სასწავლო კურსი-სახელმწიფო მართვა;

1999 აშშ, კონგრესი და სამთავრობო დაწესებულებები “The Washington Workshops Foundation”-ის საერთაშორისო სტუდენტური ლიდერობის კურსი დიპლომატიისა და სახელმწიფო მართვის განხრით (The Diplomacy and global affairs).

ტრეინინგები და სერთიფიკატები:

2016 მონაცემები და სტატისტიკა მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის (ESCAP);

2016 საწარმოთა გამოკვლევების საერთაშორისო კონფერენცია (ICES-V);

2014 ევროკავშირის ნორმები და საერთაშორისო მოლაპარაკებების წარმოება (EU);

2014 ევროკავშირის ნორმები და ევროსტანდარტებთან ინტეგრაცია (EU);

2014 სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის შემუშავების ინიციატივა (USDA) ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი;

2011 საერთაშორისო სავაჭრო პალატა (ICC) ალტერნატიული დავის გადაწყვეტა და კორპორატიული მმართველობა;

2008 ევროკავშირის საგადასახადო რეფორმების ხელშეწყობის პროექტი პროექტის მართვის სემინარი;

2004 საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი(IRI) საარჩევნო მენეჯერების აკადემია.

სამეცნიერო სტატიები და პუბლიკაციები:

1. ჯღამაძე ნ., გუნცაძე მ., - ,,რისკების ტიპები და წყაროები”, ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, #17, გვ. 62-69, 2011 წ.

2. გუნცაძე მ. - ,,რისკის ღირებულების, ზღვარის განსაზღვრა და მართვა”, ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, #17, გვ. 69-74, 2011 წ.

3. გუნცაძე მ. – ,,რისკის ღირებულება და ზღვარის გაზომვის პრობლემა პროექტების მენეჯმენტში”, ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, # 18, გვ. 37-44, 2011 წ.

4. ჯღამაძე ნ., გუნცაძე მ., - ,,ფინანსური და საბაზრო რისკები”, ჟ. ,,სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”, #3, 2011 წ.

5. გუნცაძე მ. – ,,რისკის ღირებულება სახელმწიფო მართვაში”, ჟ. ,,საქართველოს ეკონომიკა” #6, 2011 წ.

6. გუნცაძე მ. _ ,,რისკის ღირებულებითი ზღვარი”, ჟ. ,,სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”, #3, 2011 წ.

7. გუნცაძე მ. - ,,რისკების მართვა პროექტების მენეჯმენტში”, სექცია - ,,სახელმწიფო მართვის ეკონომიკური საკითხები’’ საერთაშორისო სამეც. კონფერენციის მასალები, ,,ხელისუფლება და საზოგადება" სტუ, 12 ივნისი, 2010 წ.

8. სამეცნიერო რესპუბლიკური კონფერენცია (სტუ)- ნაშრომი – “კორუფცია და მისი ფსიქოლოგიურ-სოციალური ასპექტები” (პირველი ადგილი), 1999 წ.

სოციალური პროექტი:

2001, 2002 ირლანდია, ევროკავშირის პროექტი “ Barretstown Gang Camp”;>

2003, 2004 ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია თარჯიმანი - მოხალისე.

უცხო ენა

• ქართული (მშობლიური)
• ინგლისური (კარგად)
• რუსული (კარგად)
• ესპანური (საშუალოდ)

კომპიუტერის ცოდნა
• Microsoft Office Applications
• Internet/Web browsers
• Edocument

პირადი ინფორმაცია:
სტატუსი: დაოჯახებული
დაბადების თარიღი: 3 მაისი, 1979 წელი
საქართველოს მოქალაქე