მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS


2010 წლის 17 მაისიდან საქართველო მიუერთდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალურ სტანდარტს (SDDS).

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ 1996 წელს შემუშავებული მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი განკუთვნილია იმ სახელმწიფოებისთვის, რომლებსაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ კაპიტალის საერთაშორისო ბაზრების აქტივობაში. სტანდარტი განსაზღვრავს ეკონომიკური და ფინასური მონაცემების გავრცელების პერიოდულობასა და დროულობას.

სტანტარტი უზრუნველყოფს დროული და სრული სტატისტიკური ინფორმაციის მისაწვდომობას და ამგვარად ხელს უწობს მწყობრი მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გატარებას. სტანდარტის მოთხოვნების რეალიზება ხელს უწობს, აგრეთვე, ფინანსური ბაზრების გამართულ ფუნქციონირებას.

სტანდარტი ძირითადად მოიცავს რეალური, ფისკალური, ფინანსური და საგარეო სექტორების მონაცემებს. მონაცემებს სტანდარტით დადგენილი პერიოდულობით და ვადებში გაავრცელებენ საქართველოს ეროვნული ბანკი, ფინანსთა სამინისტრო და სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

სტანდარტში მონაწილეობას დიდ ყურადღებას აქცევენ ინვესტორები, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის ამაღლებისთვის და ზოგადად, ქვეყნის მიმართ ნდობის დამკვიდრებისთვის. საერთაშორისო სარეიტინგო ორგანიზაციები (S&P, Fitch, Moody's), ქვეყნების შეფასებისას ყურადღებას აქცევენ SDDS–ში მათ მონაწილეობას.

SDDS–ში მონაწილეობა არსებითად ამცირებს საპროცენტო განაკვეთებს სასესხო ვალდებულებების გამოშვებისას. სტანდარტების გამოყენება ხელს უწყობს ეროვნული ვალუტის ნომინალური კურსის სტაბილურობას. გარდა ამისა, საგარეო ვალის რესტრუქტურიზებისას პარიზის კლუბის წევრი ქვეყნები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ სტანდარტში დებიტორი ქვეყნის მონაწილეობას.

მონაცემთა გავრცელების სპეციალურ სტანდარტში მონაწილეობა სასარგებლოა როგორც მთლიანად ქვეყნისთვის, ისე მის განხორციელებაში უშუალოდ ჩაბმული უწყებებისთვის.

სტანდარტის მოთხოვნების დაცვა დადებით გავლენას მოახდენს ქვეყანაში ოფიციალური სტატისტიკის შემდგომ სრულყოფაზეც და რაც მთავარია, პოზიტიური სიგნალი იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ინვესტორებისათვის.